ၵူၼ်းၵေးသီး ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ 10 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

180

ၵူၼ်းၵေးသီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 10 ပၢႆ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 10 ပၢႆ၊ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ/ ပၢႆ့ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ

ၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၵေးသီး 12 ၵေႃႉ 3 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းပၢႆႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေးသီး ပၢႆႈမႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ တေမီး 3-4 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်မႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၶႃႈဢေႃႈ။   လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပၢႆႈလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႆဢေႃႈ။ ၸုမ်းလႂ်ၵဵပ်းတႄႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။  တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇထၢမ်တူၺ်းႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေးသီး 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ  ပႃးဝႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 4 တူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉၶူဝ်းၼုင်ဝႂ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ။

(လွင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း တေဢဝ်မႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ထႅင်ႈယူႇဢေႃႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ