ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ

230

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း ႁၢဝ်းတူၼ်းသၼ်လွႆ လူင်းတူင်ႈ/ လူင်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမၼ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉသႅင်ႇမူတ်း ၶႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလူင်းတူင်ႈ၊ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵၼ်ဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ၊ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးသေ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းလိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး တေဢမ်ႇပေႃးလီၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ် ၵၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ် မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ဢိၵ်ႇပႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းႁၢဝ်းတူၼ်းသၼ်လွႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ