လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

92

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်သေ သျွတ်ႉၺႃးမိုဝ်း ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ 30/5/2022 ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇ လဵၼ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်။ ၵႂႃႇယိပ်း ၺႃးသၢႆၾႆးၾႃႉၼႂ်းႁိူၼ်း၊ သၢႆၾႆးလႅပ်ႈတေပွင်ႇဝႆႉလႄႈ ဢဝ်ၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉၺႃးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ငိၼ်းသေလၢႆမွင်ၸႂ် ၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁူႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်တိူဝ်ႉၸႂ်သေလၢႆ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတင်းၼမ်ၶႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇ တူၺ်းလုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်လီလီ ႁႂ်ႈဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်တႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႆႉသတိၵၼ် ယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်း”- ၽူႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

မဵဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ  မိူၼ်ၼင်ႇ  ၾႆးၶိတ်ႇ လႄႈ ပုင်းၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ။ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိၼမ်ၼမ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ