ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၾူၼ်း ၵႂႃႇ

78

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Kutkai Thar-ႁၢင်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတီႈၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း  ၵလႃး လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ ပွၵ်ႉ 5 ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉၵႂႃႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊  ငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႆႉၵူၺ်း ထုၵ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တင်း မူတ်းပႃးၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ တီႈပွၵ်ႉ 5 ၼႆႉ သွင်လိူၼ်ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၺႃးလၵ်ႉသွင်ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၵူတ်ႇၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ထၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈၵႂႃႇ ငိုၼ်း 20 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်၊ ထုၵ်ႇလၵ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် လႆႈ မႆႈၸႂ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ