Friday, March 31, 2023

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူႉၶွႆႈတဵမ်လိူၼ်

Must read

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉၶွႆႈ ၶွပ်ႈတဵမ်လိူၼ်  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယေႃးမုၼ်။

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈမွၵ်ႇတႃႇယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တီႈၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/5/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈ   တေမီးပၢင် ပိုတ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်လႄႈ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၊ ပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ  ၸိုင်ႈထႆး။

ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တီႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ် တီႈဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသေ ႁဝ်းၶႃႈ တေယိူင်းၸူးမၼ်းၸဝ်ႈ လူႇတၢၼ်း ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ တဵမ် 1 လိူၼ် တီႈမၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တေသူင်ႇၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တွၼ်ႈဝၢႆး ဝၼ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈယွင်ႈယေႃးဢဝ်မုၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် သေ ႁဵတ်း သၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  တႃႇၵေႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊမႃး ။  

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး၊  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉလွင်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၵေႃႈႁႂ်ႈၸၢင်ႈလႆႈႁူႉမႃး၊ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်လီ ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽႂ် မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆသေ တေႁဵတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ/ တၢၼ်ႈၶႆႈ  လွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈပႃးထႅင်ႈ –  ၼၢင်းၶမ်းဢိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆးၵၢၼ် ဢၢၼ်ႇၼႄ တွၼ်ႈလိၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တႅမ်ႈဝႆႉ၊ တေၼႄငဝ်းတူင်ႉဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တူင်ႉၼိုင်လၢတ်ႈၸႃဝႆႉလႄႈ တေမွၵ်ႇၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၽူႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢင်ၸႂ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်    ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢတ်ႈပၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉလႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ဢႃယု 79 ပီလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႆး 9 လၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2022 ။ လုၵ်ႈ လၢင်းမေးၼၢင်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်ႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈပႃႇႁဵဝ်ႈယေႇဝူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆး 4 မူင်း။ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၵူႈပႃႇတီႇ ၊ ၵူႈမူႇၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပႃးၸဵမ် ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ယင်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ။

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ လုမ်းလၢင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢဝ်မိူဝ်းၾင်ႁဵတ်းၶုမ်ၵုတ်းဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း