ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

222

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022

ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 12-14/5/2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 – 15 ၶမ်ႈ)  ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်။

ၵေႃးပၵ လုင်းၸၢႆးလူင်  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃးပၵ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 သေ မဵတ်ႉတႃႇ/ တွင်းပၢၼ်ႇထိုင် တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ ၼႂ်းပွႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၊ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈမႃး 3-4 ပီထပ်းၵၼ်။ လွင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

“တႃႇၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆးမႃးလူႇတၢၼ်း ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇမႃး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်ႈပေႃးသိူဝ်း၊  ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၵႂႃႇငၢႆႈမႃးလူမ်ၼၼ်ႉၸင်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်း ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းလႅင် ႁိမ်းႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းပွႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်  တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေမႃးလူႇတၼ်းတီႈ ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈႁဝ်း”-  လုင်းၸၢႆးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022

ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ ၵွင်းမူး မဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်းတင်း 2 သူႇ ။ တီႈပၢင်တၢင်ႇထီးၼႆႉ လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း  တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း –  လုင်းၸၢႆးလူင်လၢတ်ႈ။  

ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလႆႈၵတ်းယဵၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသေ ဢွၼ် ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃးၵူၼ်းမိူင်းသေ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး  ။

 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁႂ်ႈတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူး သၢမ်သူႇ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တေထိုင်ၼႆႉ။  ပဵၼ်ၵွင်းမူး တီႈမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး သူႇၼိုင်ႈ၊ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် သူႇၼိုင်ႈလႄႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ သူႇၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ