မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်

81

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢသူၺ်ႇတေႃႇ (အဆွေတော်မီနီမတ်) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

Photo: Shan East News Agency/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢသူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 9/5/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ ဢူးတိၼ်ႇလၢႆႇ (အဆွေတော်မီနီ မတ်) ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊  တႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ။  မႃးဢမ်ႇမႃးတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ။   ပဵၼ်တီႈသႅင်ႇ (အဆွေတော်မီနီမတ်) ၶွင်သထေးလူင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၼႃႈၽၢၵ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ ဢသူၺ်ႇတေႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ယၢၼ်မွၵ်ႈ 10 မိတ်ႉၼိတ်ႉပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း  ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႇၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ လႄႈ ၼွင်ႉၶူၺ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၵိဝ်ႇယဝ်ႉၵိဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ သွၵ်ႈၵႂႃႇထိုင်တၢင်းပွၵ်ႉပႃႇလႅင်ပုၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢသူၺ်ႇတေႃႇၼႆႉ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်း။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈႁိူၼ်းယေး ႁၢၼ်ႉၶႆၶူဝ်း ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးၸိူဝ်းပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၊ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: Shan East News Agency/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢသူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 9/5/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈလုမ်းသၢင်ႇသီႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မွၵ်ႈ 10 ၵမ်း လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

 ဢိင်ၼိူဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတေမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉလႂ်မႃး တေမႃးမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၢႆးလင်မီးၶၢဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉမၢၵ်ႇၶိုၼ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ- ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ