ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း

89

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၊ ပလိၵ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းပႃးၸဵမ် ထီႇ 36 တူဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း ၸွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ၵူႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း  ႁႂ်ႈလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉၵႂႃႇ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပိၵ်ႉ ဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸွမ်းႁွင်ႈထႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉၵဵပ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊမူတ်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼင်ႇ ႁူင်းႁႅမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉပိၵ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပဵၼ်  ပၢင်ၽၢႆႉ၊ ၵိမ်းပႃ၊ ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈတေပဵၼ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းလႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။  

“လွင်ႈသင်ႇပိၵ်ႉၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉတႄႉ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တေလုၵ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈဢမူႉၶၻီႊယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၼ်ႁႃ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ မၼ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးလႆႈငိုၼ်းယဵတ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈ သွင်ႉယဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2022 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 12 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းလူင်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ မႃးၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ၸူးတေႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ၸၢဝ်းထႆး မႃးလူင်းတိုၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်း ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ႁွင်ႈထႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်။

လွင်ႈၾၢႆႇမၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇယွမ်းပႂ်ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၼႆႉၵေႃး ပႃးလူၺ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ