Thursday, June 20, 2024

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႂ်ႉႁပ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

Must read

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၽွင်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။

Photo Credit to Nyana Siri-ႁၢင်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉ  ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ လူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း ယဝ်ႉလႄႈ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ႁေႃးတြႃး။   

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေႁွင်ႉပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် တၢင်းၶဝ်ႈၸူးတီႈထမ်ႈ သွင်တီႈ ။ တၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇမႃးသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ –  လုၵ်ႉမိူင်းပဵင်း မႃးသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸိူဝ်းမႃးလူႇတၢၼ်းဝႆသႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ်၊ မီးဢႆ မီးဝတ်းၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸူးထမ်။  တေႁွင်ႉၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ႁႂ်ႈမေႃယႃထတ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးလီလီသေ   သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၸူး။ ၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸိူဝ်းတေမႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးႁူႉတူဝ်ဝႃႈပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈယိူၼ်ႉၸႂ် ယူတ်းယႃတူဝ်ၵွၼ်ႇ။ ပေႃးယူႇလီ မၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉၸင်ႇမႃးၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃ ။ သင်ဝႃႈထိုင်မႃးတီႈထမ်ႈသေ ဝႆႈသႃၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ ယူႇႁၢင်ႇၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။  မႅတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၼမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူး မေႃယႃ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်လီလီယဝ်ႉၸင်ႇမႃး ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီ – ဝႃႈၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶူးဝႃးပေႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆ ၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း  ၵူႈၵေႃႉၼႆ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၸဝ်ႈ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2019 သေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼႆႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တေတဵမ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  ၵျွင်းလႄႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁၢင် ၊ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၽြႃႉ ၼရေးသူၼ်     ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ ။ ဝၢႆးလင်လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်ၵႆ မႃးလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

  “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၶုမ်ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ဢၼ်သၢင်ႈၵွင်းမူးမႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ 2 ပီၶႃႈ ဝၢႆးလိူၼ် ႁႃႈၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈသင်ၶတၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵွင်းမူးဢၼ်ႁဵတ်း ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ၵွၼ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ၸဝ်ႈၽရၼရေးသူၼ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သႃသၼႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတူၺ်းလူဝႆႉ ၊ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်း ႁၢင် လႄႈ ၼႃးၵွင်းမူး။ တီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပွတ်းၸၢၼ်းမႃးယႃႉပႅတ်ႈၵျွင်းၸဝ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း