ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွင်ႇ မွၵ်ႈ 3 လင်

105

မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇလင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ဢိူင်ႇပႃႇမႆႉ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွင်ႇၵႂႃႇ 3 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo CJ- မၢၵ်ႇႁဵတ်းတူၵ်းတီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉၵူၺ်း ၾူၼ်လူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်း မုင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွင်ႇၵႂႃႇ 3 လင်။ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸႃႉၵျၢမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၾူၼ်လူမ်းမႃးႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်း ႁႅင်း တူၵ်းပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢၵ်းလူမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ။ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ မူင်ႈ လူမ်ႉၵူၼ်ႇ ႁူင်ႈၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈ သူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသႂ်ႇသေ ပွင်ႇၵႂႃႇ 29/4/2022

“တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် မၢင်တီႈ လူမ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈၼႆႉ ႁူင်ႈၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇမူင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတႄႉ တူၵ်းႁႅင်း ပဵၼ်တီႈပဵၼ်ၵမ်း။ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းၵေႃႈလႅပ်ႈတိူဝ်ႉၼမ်ဢေႃႈ ။  ”- ၵူၼ်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ၊ ၵုင်းၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ တူၼ်ႈမႆႈယႂ်ႇလူင် ႁၢၵ်းလူမ်ႉ ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ