ၾူၼ်လူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

76

ၶၢဝ်းၵတ်းပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းၵတ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

Photo CJ / မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈလူင် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း  ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း မဵတ်ႉယႂ်ႇ တၢၼ်ႇႁူဝ်မႄႈမိုဝ်း၊ ႁူဝ်မႄႈတိၼ်ၼႆႉၶႃႈ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတႄႉ တူၵ်းၵမ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၽိူၵ်ႇလူင်ဝႆႉၶႃႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတႄႉ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

  မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းမဵတ်ႉယႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတႄႉ ပႆႇယၢမ်းမီးမႃး၊ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တူၵ်းယူႇၵူၺ်းမဵတ်ႉမၼ်းဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇထၢၼ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈသုၼ်းဝၼ်းတီႈ 22/12/2021 တၢင်းသီႇပေႃႉ ၊ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပႃးလုၵ်ႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းမဵတ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၼၼ်ႉၵေႃႈလိူဝ်သေၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၽၵ်းၶၢမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈဢဝ်ၼႂ်းသူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်းၽွင်ႈယူႇ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း၊ သတ်း တႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းယဝ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉယိင်ႈၶႅၼ်းၵတ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ