ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

53

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉ သဝ်ၾႆး လူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွၵ်းပိဝ် ပဵၼ်လၢႆလင်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/လူမ်းလႅင်ႉလႄႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း 18/1/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ   သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 10 သဝ် လင်ၶႃးၽႃႁိူၼ်းယေး ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွၵ်းပိဝ် ၸွမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆလင်  ။

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ ၾူၼ်လူမ်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း  တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ တူၼ်ႈ မႆႈယႂ်ႇလူင် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းႁၢၵ်းလူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်းယေးဢေႃႈ။    မၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇၼႃႇ လင်ၶႃး/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ပေႃးပွင်ႇဢေႃႈ။ လူႉၵွႆလၢႆလင်တႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 10 သဝ်။ ႁိူၼ်းလင်ယႂ်ႇၼိုင်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆႁႅင်း၊ ဢၼ်လူႉၵွႆဢိတ်းဢွတ်းတႄႉမီးလၢႆလၢႆလင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/လူမ်းလႅင်ႉလႄႈမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇ 18/1/2022

ဝၢႆးလင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၶဝ်ႈမူၺ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇယဝ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႈ မွတ်ႇတင်းဝဵင်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်းၸင်ႇလႅင်းၶိုၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဝၢႆးသေၾူၼ်လူမ်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ယဝ်ႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈ ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၵတ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း  ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈ တတ်းမႆႈ ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ လူမ်ႉႁၢၵ်းဝႆႉ ။   ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈမႄးၵုမ်းပၼ် လင်ၶႃးၽႃႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵွၵ်းပိဝ် လူႉၵွႆ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ