Tuesday, May 21, 2024

ၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉတႆး လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

Must read

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီထီႉ သွင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပွင်ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတၢင်းလၢႆ တိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇၵႂႃႇ ယႃႇႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁဵတ်း။

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ မီးၸုမ်းၵႃႈယိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

“ဢၼ်ၶဝ်ၽႅၼ်ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၵိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄ ၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ တေဝၢင်းၽႅၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉတႄၼႄး ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶဝ်” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်လႂ်။ ၵမ်ႈၼမ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ၽြႃး လူင်းမိူင်း ပုၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ် တႆးတၢင်းလၢႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ပွႆး တၢၼ်းၼမ်ႉ တၢၼ်းၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးမီး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈၾိင်ႈပွႆး သွၼ်းၼမ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈလီႁၵ်ႉ တႆးႁဵတ်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈၼင်ႇထုင်းၵူႈပီ။  ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇသေတၢၼ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈ ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ်၊ တဵၵ်းၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉယဵၼ်သေ တၢၼ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁူတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈ  လူႇမွၵ်ႇ လူႇၽႃး တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ႁပ်ႉပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႃႇ။ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ တၢင်းၵၢၼ် မိူင်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်း ၵၢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵွၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၵိုၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶွၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁဵတ်းၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်သေ ဢၢၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပေႃးတူင်ႉပေႃးမွၼ်ႈ။

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယဵၼ်သီႇသီႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢမ်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးပွၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်း 22 ပွၵ်ႉ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၶဵတ်ႇ။ ၼိုင်ႈၶဵတ်ႇ သမ်ႉၶၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ 25 ၵေႃႉ ၼႆ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၵိုၼ်းသေ တမ်းၼႄၵူၼ်းတၢင်းလၢႆ။ တႃႇၵႂႃႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသမ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈယွမ်ႇ 25 ၵေႃႉဝႃႇ။ ႁဝ်းတႄႉ တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁႂ်ႈၽႂ်ၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ် ဢမ်ႇသဝ်း၊ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိူတ်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး လၢႆလၢႆ ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈမိူင်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈဢမ်ႇၵတ်းဢမ်ႇယဵၼ်၊ ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ် လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဝၵ်ႉၵမ်ၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇတႄႉ တိုၵ်းသူၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽႂ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ် ႁဵတ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၵၢင်ၸႂ် မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ – “ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၾိင်ႈႁဝ်းထုင်းႁဝ်းမီးၼႆသေတႃႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်းသေ ႁဵတ်းၵူၺ်း။ ဝၼ်းႁပ်ႉ ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝၼ်းၼဝ် ဝၼ်းၶိုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇႁိူၼ်းသေ ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ၵေႃႈလႆႈ။  ၵႂႃႇၶဵင်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸင်ႇပဵၼ်သၢင်းၵျၢၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၶဝ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မီးသုမ်ႉတႃႇႁူတ်းၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸၢင်ႈၺႃးၽေး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၺႃးယိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ တိုၼ်းၵႆႉႁဵတ်း ၵႆႉၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ မၢၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၼႆသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇ တၢင်ႇၸုမ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇသူင်ႇႁပ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် ၸင်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ငိူင်ႉဢွၵ်ႇတူင်ႇႁႅဝ်ႉ ၽေးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း