Tuesday, June 18, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၺႃးယႃႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလူႉၵွႆ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း  ၺႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ မႃးပၵ်းသဝ်း သေ ယႃႉ လႄႈ တေတႅမ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆသေ သူင်ႇၸူးထိုင်  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

Tungyerng-school
ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈထုင်ႉယိူင်း ၺႃးယႃႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ  ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ  တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 ၼႆႉ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီး 20 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆႉ တပ်ႉပွင်းၸူႉၶဝ် မႃးလိုဝ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသေၵႂႃႇတူၺ်းၶိုၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ် ပႅၼ်ႈပုၼ်း  ဝၢႆႉပုတ်ႉ ၊  တင်ႇၼင်ႈလႄႈၽိူၼ် မေႃသွၼ်၊  ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ႁၢႆ/ၵွႆ ။  ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတမ်းတၢင်ႇတီႈသေ ဢမ်ႇဢဝ်မႃးဝႆႉၶိုၼ်း တီႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆၾႆး ႁူဝ်ၸၢၵ်ႈၾႆး (တၢႆႇၼႃႇ မူဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁၼ်ၵွႆဝႆႉၶႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ(မူႇလ) တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆး မႃးပိုတ်ႇဝႆႉ။ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။   

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈထုင်ႉယိူင်း ၺႃးယႃႉ

“မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ တေဢဝ်တၢင်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ပူဝ်ႇလူင်ၶဝ် ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်းသေ ၶိုၼ်းတူၺ်းလူပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။   ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးတင်ႈဝႆႉ ။ မၼ်းပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တူၺ်းလူပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵူၺ်းၶႃႈ။ သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ  ၶဝ်ႈယူႇ ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈၵေႃႈ  ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယႃႉ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းမၼ်းၶႃႈ  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ  SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇယႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူႇၼႆႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ  ။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေ  ၵႂႃႇယႃႉ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဵတ်းသင်၊  မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်လႃႇ။ မၼ်းမီးၵူၼ်းယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် SSPP  ၵူၺ်း ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 SSPP ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး  လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸူးထိုင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် SSPP ဝႆႉၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း- တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ တေလႆႈၸီႉသင်ႇ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၸူးလုၵ်ႈတပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းဝႆႉၵူႈၵေႃႉ။ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းမဝ် မီးဝႆႉၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉဢွၼ် (မူႇလ) တီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်း ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း မႃးၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး။ ၵူႈပီ တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးႁဵၼ်း 70-80 ၵေႃႉ။ ပီ 2021-2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိၵ်ႉဝႆႉ လႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 130 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း