Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၻလၢၼ်ႇ) ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽဝ်ႁိူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸွႆႈယိုဝ်း

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၻလၢၼ်ႇ ၼႆသေ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး မၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

မၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈ ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈ ပႄးယိၼ်းတွင်ႇ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။

ၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁိူၼ်းမၼ်းတႄႉ ၾႆးမႆႈမူတ်းဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၼႅတ်ႈမႃးယိုဝ်းၸွႆႈ။ ၵူၼ်းမႃးၽဝ်ၵေႃႈၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇ။ ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၻလၢၼ်ႇ) ၼႆၼၼ်ႉတႄႉတၢႆ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢေႃႈ” -ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉၼႆႉဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ လၵ်ႉလွမ်သူင်ႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလူမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၸိုဝ်ႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆသိုပ်ႇ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉမၼ်းႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလီၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယႃႉႁိူၼ်းမၼ်းသေဢၢၼ်းသွၼ်ၵႄႇမၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇလၢပ်ႇဢမ်ႇၵူဝ် ယင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇတိူင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။ ထိုင်တီႈဝၼ်းတီႈ 20 ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႄးယိင်းတွင်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်ၵူဝ် ၻလၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၶၢႆၸိုဝ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၺႃးတီႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇတင်းၼမ်  ။

ဝၢႆးလင်ႁိူၼ်းဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ၺႃးၽဝ်ယဝ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/3/2022 တင်းဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 7-8 လမ်း မႃးယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတင်းဝၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ တိုၵ်ႉသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းထုင်ႉယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တူင်ႉၼိုင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၵူႈလၢႆးလၢႆး။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း PDF တိုၵ်ႉၵူၼ်ႇယႃႉသဝ်လၵ်းတီႉသၼ်ယႃးလၢႆးၾူၼ်း Mytel ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပႄးယိၼ်းတွင်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၵ်းၾူၼ်းလူမ်ႉ ၾႆးမႆႈၸၢၵ်ႇတီႈလၵ်းၾူၼ်း လူႉၵွႆမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း