လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈၽတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 ပၢႆ လူႉလႅဝ်

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ႁိူၼ်း 70 လင်ပၢႆလႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လင် ၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးလူမ့်လႅင့် ၽတ့်ပဝ်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွၵ်းပိဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၵႂႃႇ 76 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၼိုင်ႈလင် လူႉလႅဝ်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးလူမ့်လႅင့် ၽတ့်ပဝ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

လုင်းၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူင်းၵူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းယေးၶဝ်ႈ၊ ထဵင်ၼႃး/ထဵင်ႁႆႈ လႄႈ ထဵင်ၵၢတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ၼမ်။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႃးပဵၼ် လူမ်းလႄႈ ၾူၼ်ၵူၺ်း ဢၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းတႄႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇပိဝ်၊ ၽႃႁိူၼ်းပင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ လင်ၶႃးပိဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵႃလိလႄႈ မိူင်းသူႈ ၵေႃႈ ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉ။ လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တင်း ၵႃလိလႄႈ လင်ႁိူၼ်း 104 လင် လူႉလႅဝ် ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 3 မူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈလႄႈ သူၼ်တႅင်လူႉၵွႆၼမ်၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉတႃ ဝႃႈၼႆ။

Photo By စိုင်းဇောယျာ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here