Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

Must read

ပၢင်တေႃႇလွင်းၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇဢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်း မိူင်းၽွင်း ငမ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း

 ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း  ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ပၢင်တေႃႇလွင်း ပိုတ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။  ႁၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇ လွတ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵူၺ်း။ လႆႈႁူႉဝႃႈၾၢႆႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် သင်ႇမႃးႁႂ်ႈၸတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽႂ် ဝဵင်းလႂ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇပၢင်လွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ  ပိုတ်ႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇလႆႈ တေႃႇလွင်းလႆႈ  လွတ်ႈလႅဝ်း ၊ ပၢင်လွင်း မီးၵူႈဝၼ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈလဵဝ်။ ၶဝ်ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵဵမ်းတူႈပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃး 2-3 ႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ။   ၵူၼ်းယွင်ႇ မႃႈ ၊ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးထႅင်ႈ။

ၵူၼ်း  ပၢင်လူင် လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ   ၵဵမ်းပႃၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ။ မီး 2-3 လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇ မီးၶႃႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇမႃးပၢင်တေႃႇလွင်း မီးၸမ်ပီယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၵူၼ်းလူး ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ႇၼမ်မႃး တႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႈယိုင်ႈၶႅၼ်းၼမ် ပိုတ်ႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈလဝ်း တီႉၺွပ်းသင်။

ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၸိူင်ႉၼႆႉသေ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈႁၢႆမႃးတႃႇသေႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထုၵ်ႇလၵ်ႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်။

ၵူၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ရူတ်ႉၵႃးႁၢႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 10 လင်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵႃးလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈ ၺႃးလၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃးၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉၼႃႈႁိူၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၢႆၶႃႈ။ ဝၢႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ႁႅင်းမႃးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉႁၢႆ ၼမ်လိူဝ်မႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း