Sunday, June 16, 2024

ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ  ၵႃႊတုၼ်ႊႁၢၼ်လဵတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢင်ႈၵိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်း ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 တီႈႁူင်းယႃ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းဢဝ်မႃးလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ်တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2022 ။ ၵႃႊတုၼ်ႊ ႁၢၼ်လဵတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼွင်မွၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈပဵၼ် မေႃၸၼ်တႅမ်ႈႁၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇပႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပၢႆးမွၼ်း မေႃမိုဝ်းတင်းမူတ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၶွၵ်း/ၶႅၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ – ၸၢႆးလႃႉႁွင်ႉ ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ ထၢတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Owner-ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢႃႇယု 57 ပီ မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၵႃႊတုၼ်ႊ ၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈ

ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းၼမ် ႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ႁၢၼ်လဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတႄႇ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်မႃး တီႈၶၢႆးသိမ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၶွင် SSNA ဢၼ်ၸဝ်ႈၵၼ်းယွတ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မႃးတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မိူဝ်းၸွႆႈႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ်မႅၵ်ႉၵသိၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ မီးယူႇတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇ ၵေႃႇၵၢႆႇ ။  တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း၊  ၾၢႆႇၵေႃႇၵၢႆႇမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းၸွႆႈတူၺ်း။

တီႈၼၼ်ႈ တီႈမၢႆတီႈတွင်းမီးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်းၶိူင်ႇၶၢမ်ႉ၊ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်း တိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈ ၶၢႆးသိမ်ႇၼၼ်ႉ ၊ တီႈတၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးမႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ။( ပဵၼ် မႄႈပီႈၼၢင်းပီးၶဝ် ပီႈၼၢင်းတွမ်ႇႁိုဝ်/ ပီႈသွမ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇတွင်းလႆႈယဝ်ႉ။) ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၼၼ်ႉ လူႉၵႂႃႇ ပေႃးၸမ်တဵမ်လိူၼ်မႃးၼႆ ၶဝ်မႃး ၸူးတီႈၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽႃၸၢတ်ႈသေ လူႇၸွမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ သၢႆလႅတ်ႇၵေႃႈ ႁပ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇမၼ်းမႃးတႅမ်ႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 2-3 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈပိူၼ်ႈတေမႃးဢဝ်ယဝ်ႉၼႆသေ မၼ်းၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး မၼ်းၶိုၼ်းယႃႉပႅတ်ႈတင်းမူတ်း။ ဢဝ်ၼမ်ႉသီမၼ်း ၶိုၼ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇႁၢင်ႈၽႃၸၢတ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ လူႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ တေႃႇထိုင် ပေႃးလႆႈၵၢတ်ႈပႅတ်ႈဝၼ်းလူႇၸွမ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်ၼၼ်ႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ မၼ်းႁဵတ်းၼၼ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းထၢမ်တူၺ်း ၶႅပ်းပၢၼ်းသီ ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉ မၼ်းပိူင်ႈဝႆႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈ ပၼ်ႇၸဝၵ်ႉၵီႇ 5 ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလႂ်ၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈႁူႉယူႇၵူၺ်း။

ဢၼ်ႁဝ်းၵႆႉဝႃႈၵၼ် (မိဇ္စျိမသား) ၵူၼ်းထုင်ႉၵုၼ်ၵၢင်  ငၢႆႈငၢႆႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵြႃး။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁၢင်ႈၶဝ်ၼႃႈတႃၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်တင်းႁဝ်း။ ၼႂ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူၼ် မၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမိူၼ်တႆး ၊    ၵွပ်ႈၼႆ မၼ်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃး ထိုင်ၸႂ် – ၼႆသေ  မၼ်းယႃႉပႅတ်ႈၶိုၼ်းႁၢင်ႈဢၼ်မၼ်းၸၼ်ဝႆႉ။  ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၢၵ်းလင် တေႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်း။

သမ်ႉထႅင်ႈ   မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်း တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း သေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းယူႇတီႈတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ။ မီးၵူၼ်းမႃးၸၢင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးၸူးဝႃႈ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပၼ် ႁၢင်ႈၼၢင်းသၢဝ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢင်ႈပွတ်းတူဝ် ပႃႈၼိူဝ်ၵူၺ်း။  တီႈၼၼ်ႈ တေလႆႈၼႄပႃး မွၵ်ႈၼႃႈဢူၵ်းမၼ်း။

ၽိူဝ်ႇမၼ်းတႅမ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႉၸၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ မႄးပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၸွင်ႇလႆႈ ၊ မွၵ်ႇၼႃႈဢူၵ်းၼၢင်းသၢဝ်ၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်လီ ဢမ်ႇပေႃးသူတ်ႇလီ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းမႄးပၼ်။ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ပဵၼ်သၢဝ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉလူး မွၵ်ႇၼႃႈဢူၵ်းမၼ်း တေ ႁဵတ်းႁိုဝ်တဵမ်လႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းမႄးပၼ်လႆႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး တေႃႇထိုင်မၼ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၵေႃႉမႃးၸၢင်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶၢမ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ။

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သင်လႃႇ ပွင်ႇဝႃႈ ၼင်ႇမၼ်းယုမ်ႇယမ် မၼ်းႁဵတ်းၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈၸွမ်း ငိုၼ်းတွင်း မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈၸွမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃး တဵၵ်းတဵင် ၼႆႉၵေႃႈ ၼႄၼမ်ႉၸႂ်မၼ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် သၽႃႇဝသေ ၶူင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်း ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ထမ်ႇမတြႃး တင်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈသေႁဵတ်း ၼႆႉသမ်ႉ ၼႄဢီႈ သင်လႃႇ ၵႃႊတုၼ်ႊႁၢင်ႈလူၼ်ႉမၼ်း ဢၼ်မၼ်းတႄႇတႅမ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်မၼ်းပေႃးသဵင်ႈၵၢမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းယူႇ ၾၢႆႇတြႃးတင်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ယူႇ ၾၢႆႇထမ်ႇမသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႇတေႃႇဢထမ်ႇမ၊ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းႁူႉၵၼ် တူဝ်ႈမိူင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်း ၾၢႆႇတႅမ်ႈႁၢင်ႈ၊ ၾၢႆႇတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ႁၢင်ႈမူၺ်ၵေႃႈမေႃ၊ တေႊလီႊဢေႊသျႃႊၵေႃႈၶႅၼ်ႇ၊ ၾၢႆႇပၢၼ်းပူး၊ ပၢၼ်းယၢင်ၵေႃႈ လႆႈမူတ်း ပေႃးဝႃႈမႃးတူၺ်း ၼမ်ႉမိုဝ်းပၢၼ်းပူး ပၢၼ်းယၢင်မၼ်းၼႆ။ ၵၢၼ်ပၢၼ်းပူးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈမၼ်းယူႇ ၼႂ်း MTA မၼ်းၶႅၵ်း၊ မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႅပ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်သႅင်ၶဵဝ် ႁဵတ်းဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ။

ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မၼ်းလုၵ်ႉတီႈမိူင်းထႆးသေမႃး ၶိုၼ်းမႃးၵေႃႇသၢင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈပုတ်ႉထ၊ ၵွင်းမူး၊ ၸႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ဝႅပ်ႊယၢင်ႇႁင်းမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈမႃး သၽႃႇဝ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း မႃး တီႈလႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလူင်လိုမ်း။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ငၢႆးမိူၼ်တင်းလၢႆးမိုဝ်းသေၶိူဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉမႃးယွမ်းသူပ်းလႅင် မႃးယွမ်းပၼ်ၶူၼ်တႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးႁၢင်ႈ ငၢမ်းလူင်ဝႆႉ မိူၼ်ၸၢႆးငၢမ်းၽဢဵၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်း ဢမ်ႇသူႈႁဵတ်း။ ႁဵတ်းၸွမ်းသၽႃႇဝမၼ်း ၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉမၼ်း။

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃး ႁုပ်ႈတူၺ်းသေဝႃႈတႄႉ ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း (ပန်းချီ/ ပန်းပု) ၾၢႆႇပၢၼ်းသီ ပၢၼ်းပူး တီႈ တႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1982 မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈတေလူင်းၵျွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် လႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈၾၢႆႇ ပၢၼ်းသီၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၵႃး ၾၢႆႇပၢၼ်းပူးၵေႃႈ လႆႈပႃးသူးထီႉၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ မဵဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇသူႈမီးမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႈမီးမႃး။

ၸပ်ႈလူၺ်ႈၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပီ 1972 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပၢၼ်းသီ ပၢၼ်းပူး တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ ယၢမ်းမီးပိုၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ မေႃလူင်ၸၢႆးၵျေႃႇထိၼ်ႇ ၵွပ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းလူင်းၵျွင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶွမ်ႊမတီႊ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်သူးရၢင်း ဝလ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်။

ၸၢႆးၵျေႃႇထိၼ်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်တႅမ်ႈၵႂႃႇ ၶႅပ်းပၢၼ်းသီၼႆႉ သူးတႃႇထီႉၼိုင်ႈလႄႈ ထီႉသွင် ပဵၼ်ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈဝႆႉတင်းသွင်ဢၼ်လႄႈၼႆ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ ၼႂ်းမၢႆမီႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈဝႆႉလူး ၵေႃႉလဵဝ် တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်သွင်သူးၼႆ ႁဵတ်းၼၼ်သေ လႆႈ ထဵင်ထွင်ၵၼ်မႃး ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၵႂႃႇ သူးတင်းသွင်ဢၼ်။ ပိူင်ႈၵၼ် 1972 လႄႈ 1982 ၵူၺ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသွင် ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပႃႇရမီႇ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵတ်ႉၵူတ်းၶႅၼ်ႇ။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄသင်လႃႇၼႆ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ (ပေႃႊပိူဝ်ႊသိၼ်ႊၼိူဝ်ႊ) ၼႆ တေလႆႈႁပ်ႉ ႁဵၼ်းတူၵ်းလွၵ်း တူၵ်းပိူင် တႅတ်ႈတေႃးလီငၢမ်းၸင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေထိုင်တီႈလီငၢမ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးလႆႈယွင်ႈဢၢမ်းၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလွတ်ႈ သွၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

တင်းသၢႆလႅတ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃး တီႈၶၢႆးသိမ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၸွမ်းၼင်ႇပီႈဢၢႆႈလူင်ႁဝ်း သၶႁ ယူင်းသေႃႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶွၼ်ႈၺႃးၵၼ် တီႈသူၼ်မွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင်သေလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ “လ” ႁႃႈတူဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၸၢႆးလႃႉ၊ ၸၢႆးလူၼ်း၊ ၸၢႆးလႅင်းမိူင်း၊ ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ၊ တွင်ႉလေႃးဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇတင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈ သႅၼ်ပၢႆး ဝၢႆးလင်မႃး ႁဵတ်းတေႃႇထိုင်သၢႆ ပႅၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မႃး။

တီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးလူပ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈတႄႉ တေမီးၶေႃႈလဵဝ် ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင် တၵ်းပၢၵ်ႇသေ ဢဝ်ႁၢင်ႈဢဝ်သီလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် တေႃႇထိုင်မၼ်းပေႃးသုတ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၵႂၢမ်းၶႂ်ႈ ၽၢၵ်ႇၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း