ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇထႅင်ႈ

73

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇထႅင်ႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး မႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်မႃးၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉပၢႆႈမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းထႅင်ႈသေ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်မႃးၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတႄႉ ၽႃႈႁူမ်ႇ၊ ၶူဝ်းၼွၼ်း၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ၊ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆႉသမ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မီး 300 ပၢႆ၊ တီႈထမ်ႇမရူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 မီး 100 ပၢႆ၊ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း 140 ပၢႆ၊ တီႈဝတ်ႉၼႃးမၶေႃ 140 ပၢႆ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွႆးၵုင်း 20 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ SSPP, TNLA လႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် တေႃႉတႄႉလႆႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ် မႃးၵူၺ်း။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။   ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ