သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တီႈမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း

87

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်   ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈသိုၵ်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆ မိူၼ်ဝႃႈ ဢိုပ်းၼိုင်ႈ လိူၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵေႃႈ မိူၼ်ဝႃႈ ဢိုပ်းၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼဵင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇပိတ်း မၼ်းပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇ လူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 1 ႁဵင်ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၸမ်ဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးထႃႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼႆႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢင်ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ဢၼ်တိုၵ်ႉသွၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း  ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီး ၼမ် ”- ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ၼႂ်းပီ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး သီႇပေႃႉၼၼ်ႉလူင်းမႃးတၢင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေးသီးထိုင်မိူင်းၵိုင်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ