သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး

109

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် တီႉၺွပ်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႅဝ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း  ပွၵ်ႉ 7 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ထဵတ်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ။

ၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး မၼ်းၸၢႆး ၸဵမ်ၾူၼ်းၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ဢဝ်ၵႂႃႇ ပႃးတူဝ်မၼ်းၸၢႆး၊ ငိုၼ်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ။ ငိုၼ်းၶမ်း ပႃးၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ မႃးတီႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉယင်းပၢႆၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉသေ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်း ပိူၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႉၼႆဢေႃႈ ၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 7 ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇၼဵင်ႈ ၶိုမ်းမႂ်ႇ-ၵျွၵ်ႉမႄးၵူၺ်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ယင်း ပႆႇႁူႉ။ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ။တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ” ၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၸွမ်ႈသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ