RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉ

160

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ RCSS တေတေႃႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးငဝ်ႈမီးႁၢၵ်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽၢမ်းလၢတ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းၼွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  RCSS တေတေႃႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမီးငဝ်ႈမီးႁၢၵ်ႈ။ ဢမ်ႇမီးတီႈယိုၼ်ယၼ်။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်တိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ။ ႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၸုမ်းၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႆႉသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽိတ်း – ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2022 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၾၢႆႇတၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသေ လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၊ ယိုဝ်းပႃး ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ယိုဝ်းပႃးဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းယူႇၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သမ်ႉတေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉၼမ်ႉမၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇထိုင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပေႃးရူတ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ဝဵင်းမဵၵ်ႉထိလႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၸၢင်ႈမႃးထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇယိုဝ်းလႆႈထိုင် တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလီငၢမ်းၼႆၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇ ၸုမ်းႁူႉၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ  ၵူၼ်းယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သျႄႊၵၼ်ဝႃႈ RCSS လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ RCSS တေဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ RCSS တေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်း NCA ။ RCSS တေဢမ်ႇသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် PDF ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ RCSS တွပ်ႇဝႃႈ  ဝၢႆးလင် သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ RCSS ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ RCSS သေ လင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေပွၵ်ႈသေၵမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈတႄႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈ။ ဢဝ်လၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေၵႄႈလိတ်ႈၼႆႉ 70 ပီယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းမႃး တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်းလွၵ်းၸုၵ်း RCSS ႁဝ်းၶႃႈ။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ – ၼႆၼေႃႈ ။ သင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်တႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢုပ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈသေ တဵၵ်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ဝႃႈ RCSS တေၵႂႃႇၸူးၶဝ်သေ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၶဝ်ၶႃႈ  ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၢဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ ဢႄႇတီႇတိူဝ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၢဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/1/2022  ဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈလွင်ႈ RCSS လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ၶျၢင်း CNF  လႄႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တင်း  DKBA   ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဝႆႉ။ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း  ယၢင်းလႅင် KA  တင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မိူင်းယၢင်းလႅင်ဝႆႉယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ