သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

87

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ PDF တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ မီးလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပၢႆႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉမႃး   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ မၢင်တီႈ တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ၶဝ်ထၢင်ႇမီးၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ပႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉသမ်ႉမီးလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ PDF တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၾၢင်ႉတူဝ် ၵႂႃႇမႃး၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈလၵ်ႉလွမ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်  ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵၼ်း CDM ၊ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် KTV လႄႈ  Bar ဢၼ်ဢိင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေပိုတ်ႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈပိၵ်ႉမူတ်းမူတ်း ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးလင်လိၵ်ႈၼႆႉၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ယွၼ်းသွၵ်ႈ ယွၼ်းတူၺ်းပႃးထူင်ထွင်း လႄႈမိုဝ်းထိုဝ် ၾူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“  ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၺႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းဢေႃႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုလ်းသင်”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်၊ ပေႃးမီးငိုၼ်း ယိပ်းၵွင်ႈလႆႈၵူႈၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၸူဝ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵႆႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶိုၼ်းမိူၼ်ပၢၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈ 2010 ၶိုၼ်းလီလီ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ