ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶၢႆမႃးဢိတ်းဢွတ်း

48

ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လီၵူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉယုပ်းၽၢၼ်ႈယူႇ သေတႃႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသမ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶိုၼ်းၽွင်ႈ ၊ ၵၢတ်ႇတႄႉပႆႇၵိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ။

Photo by – SHAN/ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-13/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းႁႅင်ႈႁႅတ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၶိုၼ်းမီးမႃး ဢိတ်းဢွတ်း။ၵူၼ်းသိုဝ်ႉတႄႉ ပႆႇႁတ်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ၊   ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ လဵင်ႉ လူ ၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၵူဝ်ႁႄယူႇၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶၢႆၵၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉ လူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇၸၢႆႇယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ။   ႁၢၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း မႃးၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈ မိူင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   ။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူဝ်ယူႇၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈမီးၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 7-8 မူင်းတႄႉ ၵူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼိူဝ်တၢင်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းၽၵ်းတူဝၢင်းၵေႃႈပိၵ်ႉမူတ်း မိူင်းပေႃး ယဵၼ်သီႇသီႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 11-18/12/2021  ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 သမ်ႉ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သိုၵ်း TNLA သွင်ၵေႃႉ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5 သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း  မႃးတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။   မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သဵၼ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်း  6 ၵေႃႉ။ တင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး  ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ