ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 300 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

73

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ(မေႃႇၵိူဝ်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၼႆႉ ပၢႆႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5- 6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပၢင်တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/1/2022 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/7/2022 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၵုင်း ၼိဝ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးမူၼ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီး 298 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ။

ၵူၼ်း သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ပၢႆႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵိုတ်း 298 ၵေႃႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ။ တင်းမူတ်း တေမီး 7-8 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉၵေႃႈမီးယူႇ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတေးၸၼ်း၊ ၼႃးပၢင်ႇလႄႈ လဝ်ၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ၶိင်းႁဵင်မႃးႁွင်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈ လၢမ်းၸပ်းထိုင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈတၢမ်းဝၢင်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီဝႆႉပၼ် တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵႂႃႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ဝႃႈၼႆ။

“  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သီႇပေႃႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တမ်းဝၢင်း ဝႆႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၊ ပၼ်ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၵၼ် ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဝၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ   ” – ၵူၼ်း သီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်းၶူဝ်းဢုၼ်ႇလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၵုင်းၼိဝ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ