လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇတီႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ လွႆၶေႃ တေၶၢႆႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

60

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈသင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉယႂ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင်သေ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

Photo: Pubbarum Monastery/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ တႅတ်းတတ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၸၼ်ႉယႂ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈတွပ်ႇ ၼႂ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇတိတ်ႉၸ ၶူးသွၼ်ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ ဢၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၸၼ်ႉယႂ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် တေမိူဝ်းၵုမ်းထိင်းသေ တေဢဝ်မိူဝ်းယူႇဝႆႉတီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

  ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆထမ်ႇမႃသႃႇမိလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႃႈၵၢၼ်  တေဢမ်ႇလူႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၶိုင်ပွင် ဢွင်ႈတီႈပၼ် တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ယူႇတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်လႄႈၸဝ်ႈၶူးၵမ်ႈၽွင်ႈ တေမိူဝ်းလူလွမ်တူၺ်း ထိုင် ၸွမ်းသေ သိုပ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ   တေသူင်ႇဝႆႉပၼ်တီႈလွတ်ႈၽေးသေတီႈတီႈ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးလီယူႇတႄႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တေႁႂ်ႈသြႃႇသမႃး/ ပေႃႈ မႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ် တီႈဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/1/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵၼ်မႃး တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ