မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလဝၵ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉ႞

41

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(လဝၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တာချီလိတ်မဏ္ဍိုင်- မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလဝၵ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈလုမ်းလဝၵ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢေႃႈ ။ ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉသေ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ မၼ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႆဢေႃႈ။   ႁဝ်း ၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄႉ ယွၼ်ႉၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႂ်ႈၸၵၸ မႃးမီးတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၼေႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈႁူႉၵူၺ်းယူဝ်ႉၼႆ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်း လဝၵ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 4 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ဢဝ်ၵူၼ်းၸဵပ်းသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်း-ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈတီႈလုမ်း လဝၵ ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းမၢၼ်ႇတႅင်ႇ တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈသိုၼ်းၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁေႃးဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ။ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၶမ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း 91 M167 ပဵၼ်သႅၼ်းလဵဝ် ၵၼ်တင်းဢၼ်တႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးဢွင်ႇမျၢတ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈသဵင်တႅၵ်ႇမႃး လၢႆလၢႆၵမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ   ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၸမ်ၼႃႈပီမႂ်ႇၶႄႇမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်သင်မၢၵ်ႇႁႃႉပဵၼ်သဵင်ၶႄႇၶဝ်ပွႆႇၼႆသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတီႈတႃႈ ၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၵေႃႈတလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ။  သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ယဝ်ႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵၢၼ်လိူင်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈလႄႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတူင်ႈပဵင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇၵေႃႈၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႄႇဢဝ် 2020 မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ဢဝ်မိူင်းယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ်ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၵေႃႈၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ