သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸမ်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉ

110

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 3-4 လၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸမ်ဝဵင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉလႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃးၸဵမ်ၸဝ်ႉ ။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းငိုၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းယင်းပႆႇယဵၼ်။ ၸမ်ဝဵင်းႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တေယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 3-4 လၵ်းၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ သဵင်ၵွင်ႈလူင် ယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီဢၼ်ပႃး SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်း RCSS တီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းငိုၼ်း တင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမႆႉႁုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႅင်း ၼႆႉသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မႆႈၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်း ၽႂ်မၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႅင်းၼႆႉသေ ဢူႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း  ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းသေ ယူႇဝႆႉၸွမ်းပၢင်ႇပွႆးလိူၼ်သီႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅၼ်းၶူဝ်းလဵင်းၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ လူဝ်ႇပၢႆႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပၢႆႈလႆႈၵမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်တႄႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပီၵၢႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ 2000 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတၢင်းလၢႆးၶႃႈပုၼ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။  ယွၼ်ႉပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသေၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ၊ ၺႃးတီႉၺွပ်း၊ ယႃးယိုဝ်းတၢႆ၊ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေတၢႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ