သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း လင်ၺႃးပိုတ်းယိုဝ်း

670

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁၢႆးဝူဝ်း (ႁၢႆးႁူဝ်း) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈပႃးၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈႁိမ်းႁွမ်း။

Photo CJ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022

 ၵူၼ်းႁၢႆးဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  သဵင်ၵွင်ႈလႄႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မိူဝ်းၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 9  ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

“ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉယိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇပွမ်းဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ ။ လႆႈယိၼ်းဝႃႈတႄႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ လမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇတူင်ႇထူင်ႇထဵဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉယိၼ်းပႃးသဵင်ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ”ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶီႇရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးဝူဝ်း။ ထိုင်ၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း/ဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆတီႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo CJ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ႁၢႆးဝူဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022

 ဢၼ်သဵင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၼၼ်ႉတႄႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ(လႅပ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF )လမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႄႉလၵ်ႉလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလၢမ်းမႃးၸူးမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမႃး- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ