PDF သႅၼ်ဝီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုဝ်းတၢႆပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

176

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF သႅၼ်ဝီ TNPDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတီႈလၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ
သႅၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022  TNPDF သႅၼ်ဝီၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းတီႈလၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇ TNPDF လႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNPDF ၼႆၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ၶႃလႆႈၶေႃႈသင်ႇတႃႇၶၢႆႉယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႇၶဝ်တေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ ၶဝ်သမ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃးၼမ်ၼႃႇ၊ တဵၵ်းယွၼ်းၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈၶၢင်းဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆလႄႈၶႃႈၶဝ် ၵႂႃႇ ဢၢင်ႈၵႂႃႇတီႉ။ ပလိၵ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈယိုဝ်းၶဝ်တၢႆ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ TNPDF သႅၼ်ဝီ လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၵႆႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉလၢၼ်ႇတူဝ်းၵဵတ်ႉ တင်းလုၵ်ႉသႅၼ်ဝီဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးၵူတ်ႉၶၢႆ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၢႆမဵၼ်တူႇၶွၵ်ႈၵႆႇလႄႈတူႇၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇႁႅင်းလႄႈ TNPDF သႅၼ်ဝီ ၸင်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

 “ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈ ၶွၵ်ႈၵႆႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢၢႆမဵၼ်တူႇႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၼႆၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းႁူႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ပႃးဢေႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈ ၵွင်းမူး ဝုတ်ႉၵျူၺ်းပျေႇ မႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆပလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇၾင်ယဝ်ႉၶႃႈ”- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNPDF သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

 TNPDF သႅၼ်ဝီၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ