သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

71

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉလိၼ် တပ်ႉလူမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢၼ်မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ တႃႈၵႃး TBC တူၼ်ႈတီး 9/1/2022

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းယၢင်းလႅင် ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ မႃးႁႃတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တီႈသွၼ်ႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၼ်ႇ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။

ၽူႈယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉမႃးဝၢင်းထူင်ၶူဝ်းၶဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈမႃးသေႃႇ။ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ပေႃးသွၵ်ႈႁၼ်တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆဝႃႇ။ တႃႉလီဢီးလူၶဝ်ဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈၼႅတ်ႈဢဝ်ထူင်ၶူဝ်းၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၸူးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈမၵျီးသဵၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵျေးၸႃးၵူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆသေ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈမႃးလၢတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ – ႁႂ်ႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈတူၺ်းလူလုမ်းလႃးပၼ်လီလီ။ ပေႃးမၼ်းလူၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ဝႆႉတီႈ ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇၵွၼ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၼမ်ႉၾႆး မူတ်းယဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၼမ်ႉပၼ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၽြႃးထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ဝတ်ႉထမ်ႇမယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝတ်ႉသႃႇသၼႃႇလင်ႇၵႃႇရလႄႈ ႁူင်းသဝ်း လႅင်းမႅတ်ႉတႃႇ(လင်းမေတ္တာပရဟိတဘော်ဒါဆောင်) ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မီးယူႇၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႃးယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႃးၶၢတ်ႈယူႇဢေႃႈ။ ႁူဝ်ႁုပ်ႈတႄႉ ပႆႇလႆႈၶႃႈ ။တိုၵ်ႉ မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း ။ ပေႃးတီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉတဵမ်ယဝ်ႉတႄႉ ၶိုင်ဝႆႉပၼ်တေသူင်ႇၵႂႃႇ တၢင်းသၢႆးၶၢဝ် ၽွင်ႈၼႆဢေႃႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးတၢင်း 3 သဵၼ်ႈ။ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉလွႆၶေႃ မႃး လွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ၊ တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်းတေၶဝ်ႈတူၼ်ႈတီၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈလွႆမႄႈပဢူဝ်း တီႈ 8 လၵ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မႃးၶၢင်ႉၶမ်တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 9/1/2022 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်းႁႄႉထတ်းၸွမ်းတၢင်း

ထိုင်ၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႆႈ မွၵ်ႈ9 မူင်း 10 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်း မီးၸုမ်းပရႁိတ ၊ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် လႄႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸွႆႈၶိုင်ပၼ်တီႈယူႇတီႈ ဝၢင်းရူတ်ႉၵႃး TBC ။

မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းလွႆၶေႃ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုင်ပွင်ပၼ်တီႈယူႇမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ တႃႈရူတ်ႉၵႃး TBC ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၽႃမူၼ်း၊ ၼွင်ၵႃး၊  တၢင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈသမ်ႉ ၵျွင်းယၼ်ႇၵုင်ႇ၊ တီႈသီႇသႅင်ႇသမ်ႈ ႁူင်းသဝ်းလႅင်းမဵတ်ႉတႃႇ၊ တၢင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  ပၢင်းတလ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ သေၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ