ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ တင်း ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉၵၼ်

618

“လႆႈႁၼ် ၶဝ်သွင်ၸဝ်ႈ ယုမ်ႉယၢႆႈယိပ်းမိုဝ်း တၵ်ႉၼၢႆၵၼ်၊ ၸႂ်လီၸွမ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ။ ၼႂ်းၸႂ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈတုၵ်ႉၶ ၸွမ်းထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ၸူမ်းၸူမ်း ၼမ်ႉတႃၵိင်ႈ လူင်းၵႅမ်ႈ ႁႆႈပေႃးဢွၵ်ႇသဵင် တေႃႇပေႃးၽႅတ်းတိုၼ်ႇ”

ၽိူဝ်ႇလုၵ်ႉတိုၼ်ႇမႃး – ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇလီတေႉၶႃႈဝႃႇ —- တူၺ်းလူး။

ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸဝ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉ မွၵ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉၼႆႉ ပီႈလူဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းမႃးႁႃ – ႁႆႈႁႆႈႁွင်ႉႁွင်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ် လုင်းလွင်ႁဝ်း(ဢူႈပီႈလူဝ်းႁဝ်း) ၵႂႃႇ၊ တဵၵ်းႁႂ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ႇမၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉမႃးပုတ်ႈ။

ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉမိူင်း ပိၵ်ႉသၢပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်၊ ပေႃး လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆ လႆႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈ ၵူၼ်းတေႃႉၵူၼ်း ၼမ်ပေႇၸႂ်။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း သမ်ႉဢမ်ႇလီ လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်းပုတ်ႈ ဢူႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

ဢူႈၵေႃႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈယူႇ လုၵ်ႈဢိူၺ်ႉ ပေႃးမႂ်းမႃးလႆႈၸင်ႇမႃးလႃႈ ဢူႈတေ ႁဵတ်းၵူၼ်းၸႂ်ႉ ပၢႆတိၼ် ပၢႆမိုဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇထႃႈလႆ” – လုင်းလွင်ႁဝ်း သင်ႇမႃး ဝႃႈၼင်ႇၼႆ ….. ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ တႄႉ လိူဝ်သေ ၼမ်ႉတႃ ယွႆႉယမ်း တိူဝ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်။

ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်—

မႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈပႆႇယဝ်ႉ ဢၼ်မႆႈလိူဝ်မႆႈ ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ…..

ဢၢႆႈၼွင်ႉဢိူၺ် ၸွႆႈလၢတ်ႈ ပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၽွင်ႈလူး!! ၼႃႇသၢင်ႇၺူဝ်ႇသူ (ၼွင်ႉ တၢမ်းပီႈ လူဝ်းႁဝ်း၊ တင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းယူႇႁင်းၵွႆး ထႅင်ႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ) ၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇယွၼ်း ၵဵပ်း တူဝ်တၢႆ မၼ်းဢိူဝ်ႈ” ၼႆဝႃႇ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တၢင်းထုင်ႉ ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းၵိုင်။ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈလၢႆႈၼီ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။

Photo by: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၺႃးၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယိုဝ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ၵၢင်တေႃႇၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉမီး ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႂ်ႉ လွမ်ယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယႃႇၽူမ်ႈၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆ – ပၢင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇၵႆၵႆ မုင်ႈတူၺ်းတီႈမၼ်းတၢႆသေ သုၽ ပၼ်ၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ ၵူဝ်သုၵ်ႉသၵ်ႉထႅင်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လူဝ်ႇသုၽ တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆးၵွႆးယဝ်ႉ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၼေႃ”- ပီႈလူဝ်းႁႆႈသေလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ် –  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်တၢႆ ၼႃႉသၢင်ႇၺူဝ်ႇၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၵဵပ်း။ တၢႆမူၵ်းယုမ်းမူၵ်းယွမ်ႇဝႆႉယူႇ ႁဵတ်းၼၼ်။(ၼႃႉဢႃပီႈပႃႈၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်မႃးလီမႃးထႅင်ႈဢိၼ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇလုမ်းလႃးပၼ်-ၼႆဝႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽိူဝ်ႇၶၢဝ်းၼၼ်ႉမႃး တႄႉလုပ်ႇမၼ်းၵေႃႈသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ။)

ၼႂ်းဝၼ်း ဢၼ်ႁူႉဝႃႈ ၼႃႉသၢင်ႇၺူဝ်ႇ တၢႆယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ပီႈလူဝ်းႁဝ်း (ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈလွင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ)  ၵေႃႈ ႁႆႈႁႆႈႁွင်ႉႁွင်ႉ ပေႃးၶႆႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်ၵမ်း ၼႆဝႃႇ။ ၶႃႈၵေႃႈ လိူဝ်သေ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈ သင်။

ၼင်ႈတေႃႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမုၼ်သႅင်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ငႃတေ ၽႃႇဝၼႃႇ ၵေႃႈ ႁိုဝ်တေလႆႈ။ လွင်ႈလိူတ်ႈမႆႈ ၼႆႉ ႁိုဝ်တေ ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇသိုၵ်း ၸၢၵ်ႇသိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈလႃႇ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၼွၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလပ်း ၽိုၼ်ႉၵႂႃႇ ၽိုၼ်ႉမႃး  ၶၢဝ်းၵတ်း ဢမ်ႇၺႃး ၽႃႈ ၵေႃႈ ႁိုဝ်တိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင် ဝူၼ်ႉၵႂင်ၶိုၼ်ႈၵႂင်လွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ လပ်းလီလီမႃး 2-3 ၶိုၼ်း ယဝ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၼွၼ်းသွပ်ႉလပ်းမွႆႈၵႂႃႇၵေႃႈ ၵႂႃႇၼွၼ်းၾၼ် ၼင်ႇဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈယိုင် —

ၼႂ်းၾၼ်ၼၼ်ႉ —

ႁႄႈဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ တင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၊ ဢိင်လူၺ်ႈ လုမ်းတၢင် မိူင်းဢမေရီႊၵၼ် ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၼႆဝႃႇ (လုမ်းတၢင်တီႈမိူင်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း) ။

မိူဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၶဝ်သွင်ၸဝ်ႈ ယုမ်ႉယၢႆႈယိပ်းမိုဝ်း တၵ်ႉၼၢႆၵၼ်၊ ၸႂ်လီၸွမ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ။ ၼႂ်းၸႂ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေၶႅၼ်းၸႂ်လီၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈ တုၵ်ႉၶ ၸွမ်းၶဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ၸူမ်းၸူမ်း ၼမ်ႉတႃၵိင်ႈ လူင်းၵႅမ်ႈ ႁႆႈပေႃးဢွၵ်ႇသဵင် တေႃႇပေႃး ၽႅတ်းတိုၼ်ႇ —-

ၼႂ်းၾၼ်ၼၼ်ႉ – ယင်းၾၼ်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဢိင်လူၺ်ႈ ၶဝ်သွင်ၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးလီ လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼႆသေ ဢမေႊရီၵၼ်ႊ ယင်းပၼ် မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸိုၼ်းယၢမ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်း မိူဝ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၵွၼ်ႇဝႃႈ — ၶွင်ၼွၼ်းၾၼ်ၶႃႈလူးၼေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈသဵင်ႈႁူဝ်သင်လႄႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼွၼ်းၾၼ် ဢဝ်မူတ်းမူတ်းႁႄယဝ်ႉယိုင်။ ( ပေႃးၵႂႃႇလၢႆးၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇတိုၵ်းဢဝ်ၼႂ်းၾၼ်ၵွႆးယဝ်ႉယူဝ်ႉ ….ၸဝ်ႈပီႈ ၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းလၢႆဝႃႈ။ )

ၽိူဝ်ႇတိုၼ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ— တူဝ်တႅၼ်း သွင်တပ်ႉ သမ်ႉႁူပ်ႉၵၼ်တေႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ၶႃႈ။ ႁူပ်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 7/1/22 တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ႈၸဝ်ႈ ယူႇၵၢင်ၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ တူဝ်တႅၼ်း သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တၢင်း Online ။

ၸုမ်းဢၼ် ယူႇၵၢင်ၸွႆႈၶိုင်ပၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸုမ်း “ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် သင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး”  ။  

ၵူၺ်းပဵၼ် ၸုမ်းဢၼ် ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၶိုင်ပၼ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵွႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၾၢႆႇ SSPP/SSA သမ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈသူႉ ဢွၼ်ႁူဝ် သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉၵၼ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈဝၼ်း။

ထွမ်ႇသဵင် တၢင်းသွင်ၾၢႆႇလၢတ်ႈတႄႉ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈယိပ်း ၶေႃႈၵႅမ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႆသေတႃႉ တင်ႈတႄႇယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း သုတ်း လႄႈ လႆႈဝႃႈဢွင်ႇမၢၼ်ယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ – ပိူင်လူင် တႃႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် -ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးဢုပ်ႇတႃႇၵိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈ တေၸႅၵ်ႇယူႇ ၶဵတ်ႇၽႂ် လႅၼ်မၼ်း၊ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမႃး လွင်ႈဢူၺ်းလီလႄႈၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း၊ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးဢုပ်ႇလွင်ႈ ပိူင်ဢူၺ်းလီလႄႈၽူႈၶဵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးလႆႈၸႂ် လွင်ႈပိူင် ဢူၺ်းလီ လႄႈ ၽူႈၶဵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း လႆႈၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေ ဢုပ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇမႃး၊ ၵမ်ႉ႞ ဢဝ်လူမ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈၽိုၼ်ႉ၊ ၵမ်ႉ႞သမ်ႉ ဢဝ်လူမ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈၽိုၼ်ႉထႅင်ႈ — တႃႇဢုပ်ႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်တပ်ႉၼိုင်ႈတပ်ႉလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်း တိုၵ်ႉတၼ်တိၵ်း။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽွင်းၶဵဝ် ဢၼ်ယူႇၵၢင်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ပေႃးလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်မင်ၵလႃႇ မၼ်းသေ ႁႃၶေႃႈ လႆႈၸႂ် ၵၼ်ၵႂႃႇ သေဢၼ်လႄႈ ယူဝ်ၵမ်းတေမႃး တေလီလိူဝ်မႃးထႅင်ႈ- ……။ ၵူၼ်းယူႇၵၢင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈလေႃးသဵင် ယဝ်ႉယွၵ်ႇပႃးလႄႈ ဢဝ်လုမ်းၽိုၼ်ႉလူင်ၶဝ်ၸဝ်ႈသွင်ၾၢႆႇ ၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇသေ ၼႃႈတႃ ၵေႃႈ မီးသၢႆယုမ်ႉၶူဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၽွင်ႈ။

တေတူၵ်းလူင်း သင်ၵၼ်လႃႇပေႃးၼႆ – – ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်၊ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ဝႃႈ တေဢမ်ႇသႄႉၵၼ်၊ တေဢမ်ႇၼႄးၵၼ်၊ တေဢမ်ႇတၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵၼ် တၢင်းၼႅင်ႈသၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်ႊလၢႆး Online ၼႆၶႃႈဝႃႈ။

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢိင်ၵႂၢမ်းထုင်းၶႄႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ –

(1) ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်ႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်းတေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပႆႇလႆႈတႄႇသေဢိတ်း။

(2) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸီႉၼႄးတၢင်းၽိတ်း သႂ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵၢၼ်မၼ်းတေႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁဵတ်းသေတႃႉ ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၼႆဝႃႇ။

(3) ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၽႂ်၊ ဢမ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းၽႂ် ၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵၢၼ်ဢၼ် တေႁဵတ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်း ယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၶႃႈလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ တူၵ်းလူင်း တေဢမ်ႇသေႉ ဢမ်ႇၼႄး ၵၼ် ဢမ်ႇႁႃႇတၢင်းၽိတ်း ၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢၼ်တေႁူပ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်း ဝၢႆးၵၢင် လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼဝရီႊ ၼႆႉ တိုၼ်းတေ ဢွင်ႇမၢၼ် ၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵွၼ်ႇပႆႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ –

  • ယႃႇမၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ ငွႆးယိုဝ်းၶႃႈတၢႆ။
  • ယႃႇတီႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း။
  • ၽႂ်တီႉဝႆႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၼွင်ႉၼုင်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႈ ယႃႇဢဝ်တၢႆသေ  ႁႂ်ႈပွႆႇၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း – – ၸိုင်တေ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈယူႇ။

လုၵ်ႉဢဝ်တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဝၼ်းတီႈ 7/1/2022 ၼႆႉသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ – ၽူႈၼမ်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၸဵဝ်းလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်  ၸဵဝ်းသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်းၶႃႈ။

ၵူဝ်လိၵ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈၼႆၵွၼ်ႇ….

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ

ၵေႃႉၼွၼ်းၾၼ်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ