ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ လင်လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈလႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ

59

ၽူႈယိင်းၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈလႆႈမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး လႆႈ 2 လိူၼ်ၵေႃႈလူႉတၢႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆၼႆႉ တွႆႇပုင်းလဵၵ်း ၼႄလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၽွင်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈမၼ်းၼၢင်းၺႃးတီႉမိူဝ်ႈမွၵ်ႈလိူၼ် မေႊ ပီ 2021 ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၽွင်းပႆႇၺႃးတီႉၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇမီးၼႂ်းၶွၵ်ႈ သမ်ႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းပဵၼ် တီႊပီႊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်မၼ်းၵိၼ်ယႃႈယႃ။ ၽွင်းပိူၼ်ႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈသမ်း။ ၽိူဝ်ႇသမ်းၶဵမ် 2 ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလုၵ်ႉလႆႈ ၊ ပဵၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ဢမ်ႇလုၵ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင်ပေႃးတၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇလင်လုမ်းၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉမၼ်းၼၢင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မေႊ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 သေ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသွင်လိူၼ်မၼ်းၼၢင်းလူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတိႈ 1 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ။

ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ- ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ