ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်း Silent Strike ယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်း

59

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လုမ်ႈၾႃႉသေ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းတေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵၼ်း Silent Strike 10/12/2021

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ သဵင်လူတ်ႉၵႃး သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵၼ်ၶႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယဵၼ်သီႇမူတ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵၢတ်ႇၵေႃႈပိၵ်ႉ ပႃးၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉ မူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်သင် ဝႃႈၼႆ။

“ တေႃႇထိုင် 4မူင်းဝၢႆးဝၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း၊  ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပဵၼ်လၢႆး (တဵတ်ႇယဵၼ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ