သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း

68

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆသေ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပႂ်ႉၸွမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵိဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

Image: ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ 10/12/2021

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢၵ်ႇလၢႆးၶႃႈဢေႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃးလူင်ၶဝ်ၼႆႉ 3 လမ်း။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးၽူဝ်ႊဝီႊ 1 လမ်း တၢင်ႇၵူၼ်းတဵမ်ပိၵ်းသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း တင်းၼႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ။   ၸွမ်းၼႂ်း ၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႃႈ သိုၵ်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပႂ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၼမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်း တေႃႇၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး တဵမ်ပိၵ်းသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ၼႄၾၢင်ႇႁၢင်ႈ လွၵ်ႈငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ  ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈသင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ်လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ  ပိၵ်ႉႁိူၼ်းယေး ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ ။    ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵႂႃႇမႃး ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လုမ်ႈၾႃႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁိူၼ်းယေး ၵၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ