Saturday, June 15, 2024

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီ ပီၼႆႉ “ႁႂ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈၵၼ်”

Must read

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ဝၼ်းဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 58 ပီၼႆႉ  ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၵူၼ်း မိူင်း တင်ႈသဵင်ႈ  ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ် သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇလႄႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၵိၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ ၊  ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်  ၊ တေဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆး ၊ ႁႂ်ႈလူႇတၢၼ်းတီႈၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။  ႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းၵေႃႈ လီ၊ ပဵၼ်ဢိူင်ႇသေ ႁဵတ်းၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ဝဵင်းသေ ႁဵတ်းၵေႃႈလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ပၼ်သၢၵ်ႈလွတ်ႈ၊ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ သၢၵ်ႈလွတ်ႈ၊ ပိူင်ယႂ်ႇထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ၼႂ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ လႅၼ်းယႃႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၵူႈၵေႃႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း၊ တေဢမ်ႇသုင်းဢႃႇႁႃႇရ၊ပႃးၸဵမ်ၼမ်ႉ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼ သီႇရိ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၵႄႇ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ႁေႃႈပရိတ်ႈ ယွၼ်းသူးသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊  ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းသင်ႇၶႃႇၸေႉၵႂႃႇ  – ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Credit to Nyana Siri- ဢၢင်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄးတၵ်ႉၵႃႇ ဢဝ်ၵိုၵ်းၵပ်းတူဝ်ဝႆႉ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းထမ်ႈလူင်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ။  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/4/2022 ၼႆႉ တေတဵမ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။  ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉသမ်ႉ တေၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈသႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၶူးဝႃးၸဝ်ႈၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းမၼ်ႈၽဵၼ်း ၊ ၽႃႇဝၼႃႇမဵတ်ႉတႃႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ဝႆႈသႃၸဝ်ႈၵေႃႈမီးပတ်းပိုၼ်ႉၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း