ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၵဵင်းတုင် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈ/မိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီ

54

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သူတ်ႇထမ်းမင်းၵလ (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ ဢဝ်မင်ႇၵလႃႇ) မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်သူတ်ႇမူၼ်း တီႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ​လႄႈ ၵေႃးပၵမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် မႁႃၶၼၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ သတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဢၼ်ယုၵ်ႉတၢင်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ သုတ်ႇမုၼ်းမင်ႇၵလႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပူၼ်ႉလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵူႈလွင်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်ၼႆႉ လႆႈပၵ်းတင်ႈမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆသေ ပၢင်းဢဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ မႃးသုတ်ႇမုၼ်း တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်သူတ်ႇမူၼ်း တီႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021

 ဝၼ်းတီႈ 27/11/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ပၢင်းဢဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ 9 တူၼ် သူတ်ႇမူၼ်း တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လွတ်ႈ ၽေးၶဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း မႃးသူတ်ႇမူၼ်းထႅင်ႈသေ ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ လဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် မီးဝႆႉဝႃႈ- ၼႂ်းၸဝ်ႈၾႃႉ 40 တူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၶူးဝဵင်း ၽၵ်း တူဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႇၵေႃႇ ႁဵတ်းမႃး၊ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ သူၼ်းတုမ်ၶႅၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇမိူင်း၊ ထမ်းဝေႇသၼ်ႇတရႃႇ ၵေႃႈပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇသဵင်ႈသဵင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵဵင်း တုင် ၸင်ႇယွင်ႈယေႃး ဢဝ်မုၼ်ယႂ်ႇၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ