မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း မူႇၸေႊ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

322

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 35 မိၼိတ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း ဢႃယု 65 ပီ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း မူႇၸေႊ။

Photo Credit to Seng Zat-ႁၢင်ႈမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇလီမႃး ႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပဵၼ်ၼၢဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ။ ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်လူတ်းယွမ်းလူင်းသေ  လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆၵေႃႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဢေႃႈ ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တႄႉတေလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။  လၢဝ်ပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူင်ႈထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သေလၢႆမွင်ၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မေးၼၢင်း မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးၵၢပ်ႇသႅင်။ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်ၸၢႆးသႅင်ၸႅတ်ႈလႄႈ ၸၢႆးႁၢၼ်သိုၵ်း။

ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် မွၼ်ႁူဝ်ယမ်းၼမ်ႉ၊ ၼူၵ်ႉမိၼ်ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ၊ သဵင်ၶၼ်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး၊ ၶဵတ်ႈလႃးတိုၵ်ႉႁွမ်ယူႇ ၊ ၶမ်ႈလိူၼ်လၢဝ်လႅင်း၊ ၸႂ်ပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မႂ်းမီးယူႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်းႁွင်ႉဝႆႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢမတ ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမေႃၼဝ်ႈမေႃမိူဝ်ႇသေပွၵ်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ