ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈတီႈမိူင်းၼၢႆး ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

66

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သင်ႇ ဢိုတ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ႁူင်းယႃ မိူင်းၼၢႆး
mongnai call center/ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီးတမ်ၶူႈလင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းးၼၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ယူႇတီႈၾၢႆႇ မေႃယႃလႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶဝ်  တမ်ၶူႈၼင် ထတ်းတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်၊ သမ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၸပ်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တလဵဝ်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉသေ တေတမ်ၶူႈလင် ထတ်းတၢင်းပဵၼ်တူၺ်းၵူႈပွၵ်ႉၼႆဢေႃႈ။  ၵိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉလႄႈ ႁၢၼ်ႉယႃႈယႃ သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈဢၼ်ဢမ်ႇပိၵ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ  လူဝ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉယႅမ်ႉသိုဝ်ႉလဵင်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃး ၶဝ်ႈၶႄႇ/ ၵၢပ်ႇ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉလႆႈလူင်းၼႃး တၢၵ်ႇလႅတ်ႇတဝ်ၼမ်ႉ ။   ပေႃးမႃးတမ်ၶူႈၼင်ၼႆ   မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ် Positive တိၵ်းတိၵ်း။  ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇတမ်ၶူႈလင်။ ပေႃးဝႃႈတေဢမ်ႇလူင်းၼႃးၼႆၵေႃႈသမ်ႉပေႃး လႆႈ လူင်းတိုၼ်းလၢင်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉ မၼ်းတေသုမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။  ၵွပ်ႈၼႆ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တႄႉတႄႉဢေႃႈ ။ ၵၢတ်ႇၵေႃႈပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ် သိုဝ်ႉၸၢႆႇတႃႇလဵင်ႉ ၵၼ် ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇတေႁၢမ်ႈလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၸိုင် ၸင်ႇတေႁၢမ်ႈလႆႈယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။  မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵေႃႈ တေလႆႈယုမ်ႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတႃယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပိၵ်ႉၵၢတ်ႇတဵမ် 10 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ ပေႃးဝႃႈတေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ ၽႂ်ၶႆႈၶၢႆၶူဝ်းၶိုၼ်း တေလႆႈၼေလၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ သမ်းၶဵမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ  2 ၶဵမ်။ တေလႆႈၼႄလၵ်းထၢၼ် လွင်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း။ တေလႆႈပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇဝႃႈ တေတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ဢၼ်မၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ  ၼႆသေ  ၸင်ႇတေပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 100 ပၢႆ။  လူႉတၢႆ (ဢၼ်ႁူႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်)သမ်ႉ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ မီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းၼၢႆးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ