မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သီႇပေႃႉ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ

118

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၶျွင်းသူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ သီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-14/11/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ၊ ႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ သူၼ်လူင်၊ တႃႈတေႈ၊ မိူင်းတဵမ်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵုင်းၸၢင်ႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ  ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းပႃႈသႃႇ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ  တူဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ သိုင်ႇ လူႉၵွႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ ၊ သိုင်ႇလင်ၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၶႃႈ။ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီသေ ႁႆႈယူႇတင်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။  ၶိုၼ်ႈလႆႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း၊ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵွႆႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈဝၢၼ်ႈသေၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ သီႇပေႃႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉ SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ၊ ၶျွင်း သူင်ႇ၊ သူၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆလႄႈ လႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ/ သိမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ။     ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ။  ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 14 ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ။   လႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ထႅင်ႈ ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဵပ်းဝႆႉတႄႉ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးလင်ၶႃႈႁိူၼ်း 12 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 41 ၵေႃႉ ။ ပေႃးဢဝ် ၸွမ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈတႄႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 14 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ သီႇပေႃႉ

ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈသူၼ်လူင် ၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇထိုင် ၵူၺ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ တၢင်းႁိူဝ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးမူတ်း  ၵေႃႈမီး။ ယွၼ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ