Sunday, June 16, 2024

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၺႃးငွႆးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 34 ပီၵူၼ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း လူႉတၢႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၽွင်းထိုင်ၶိုၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸပ်းတီႈၶေႃးမၼ်း လၢႆၵမ်းယူႇဢေႃႈ။ တိူဝ်ႉတီႈၶေႃး ပွင်ႇမႃးတၢင်းပၢၵ်ႇမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈတီႈႁူဝ်မႃႇ မၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃသေ ၶမ်ႈဝႃးၵေႃႈလႆႈသႂ်ႇလိူတ်ႈပဵၼ် 3 တဝ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။”– ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႆႇလမ်းတီႉလႆႈ ။

ၼၢင်းမူၺ်လႅင်းၼုမ်ႇ (ႁိုဝ်) ၼၢင်းၶမ်းသိုဝ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၊ တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း  ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်း ဢႃယု 41 ပီ  ယူႇမၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၵေႃႈ ၽွင်းမၼ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေမႃးယိုဝ်းမၼ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈဢႅဝ်မၼ်း ပဵၼ် 4-5 ႁွႆးဢေႃႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉလွင်ႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ ။

ၽွင်းၵူၼ်းႁၢႆႉမႃးယိုဝ်းၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ် ယင်းမီးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼင်ႈလဵၼ်ႈယူႇ ၵၢင်ဝၢင်း။ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်လႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီမီးၼမ်ႉၸႂ် ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇမႃးတႃႇသေႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်ၶၢင်းပွင်ႉၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလီယူႇသေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ၵူၼ်းႁၢႆႉလိူင်ႇၼမ် ။ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ပေႃးဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈဢမ်ႇလီသေဢိတ်း ၵႃႉသင်ၶၢႆသင်ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ ဝၢႆးလင်ပဵၼ်လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ၸိူင်ႉၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝဵင်းသမ်ႉပေႃးယဵၼ်ငႅဝ်။ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်သေဢိတ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းယူႇယၢပ်ႇတႄႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉငၢႆႈသေ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈမႃးတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ဝၢႆးလင် သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၊ ဝၢႆးလင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇလူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း