ဢမ်ႇမီးလွၵ်ႈပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး – ၵူၼ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇတေပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼမ်ၵူၺ်း

73

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၸမ်သဵင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇ ၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸီႉသင်ႇပၼ်တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC သေယဝ်ႉ သုတ်ႉၸူးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၼ်ႇဢၼ်လဵၵ်ႉ ဢၼ်တေပဵၼ်ၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် PR ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၼပ်ႉၸွမ်းဝၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈမီးမႃး။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပိူင်းၼႄလႆႈ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢပ်ႇလႅၼ်ၶႅပ်းမေး ပၼ်သဵင်ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းမႃး။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ PR ၼႆႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 5-7 တေႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း မၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တမ်ႈတီႈ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 22 ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ UEC ၸီႉသင်ႇတမ်ႈတီႈ ၵေႃၽႄၸႄႈဝဵင်းၶဝ် UEC သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈ လႆႈမၢပ်ႇမႂ်ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ တီႈၸိူဝ်းမႃးပၼ်သဵင် လိူဝ်သေၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ မိူၼ်တင်းမိူဝ်ႈၵႆႈႁဝ်းဝႃႈမႃးယဝ်ႉ။

ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ မီးဝႆႉ ၾိင်ႈမိူင်းပၵ်းပိူင်မၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁဵတ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီး ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ၸီႉသင်ႇတႅတ်ႈတေႃး ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇပၼ်သဵင်ယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ဢဝ်မၢႆၽၢင်(မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) သမ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇပၼ်တၢင်ႈတီႈသီႇလႅၼ် ႁိုဝ်ႉၼႆ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဢဝ်လိူင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈၸီႇသင်ႇယဝ်ႉ။

ၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၶဝ်ပိူင်းၼႄ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၾၢႆႇၼူၵ်ႉယုင်းၶဝ်လႆႈ မီးမႃးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢၼ်ပၼ်သဵင်သွၼ်ႉၵၼ်ပဵၼ်လၢႆၵမ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၶႂ်ႈပိူင်းၼႄဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတေမႃးထွမ်ႇတူၺ်း ၶေႃႈၵႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းတဵၵ်းဢထမ်ႇမသေယဝ်ႉ ယိုတ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၼ်ယူႇတႅတ်ႈတေႃး။

ပေႃးတေဢဝ်ၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယင်ႈသုၵ်ႉသၵ်းမႃးသေယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၵွၼ်းပိူင်ႇလႆႈ ဢမ်ႇပၢၼ်ႇပွင်လႆႈၼႃႈၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇတေလႆႈဢူၼ်းဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇ တမ်ႈတီႈၸွမ်ပွင်ၵၢၼ် သိုၵ်းၼႆ တမ်းမီးဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ  မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈသေလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈထွၼ်တူဝ် ယွၼ်းပေႃးတီႈတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆ ၶဝ်ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉႁဵတ်း။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ပိူင်းၼႄလွင်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ဢထမ်ႇမသေ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈယွၼ်းပေႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈႁဵတ်းၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈလႄႈ လႆႈဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ဢႃႇၼႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းၼႄမႃးၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၶဝ်တေႁဵတ်းယူႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ PR ၼၼ်ႉလူး ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးမႃး လွင်ႈတေလႆႈၶိုၼ်းၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင် ၼႄၵၼ်ယူႇပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

တီႈတႄႉမႃး တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ PR ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းဝၢၵ်ႈမၼ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊ ပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပႃးတင်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် 25 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း မၼ်းမီး 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈယၢမ်ႈတၢင်ႇထိုင်မႃးတီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဉပဒေ ခုံရုံး) ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃး(လုတ်ႉတေႃႇ) သေယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ လုမ်းတြႃးသိလ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၾၢႆႇၼူၵ်ႉယုင်း 6 ၵေႃႉလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 20 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် မီး 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်တီႈၼႂ်းလုတ်ႉတေႃႇသၽႃးဝႃႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေမီးမႃးတင်း ၼႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း(အမျိုးသားလွှတ်တော်) သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် PR ၵႂႃႇၼႆ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇ သၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အမျိုးသားလွှတ်တော်) ၼၼ်ႉ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇတၢင်ႇထိုင်တီႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း) မႃး ၵမ်းလိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ လုၵ်ႉသၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းၸင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (အဖွဲ့အစည်းပုံဉပဒေခုံရုံး) ပွင်ႇဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၾၢႆႇ PR လွၵ်းပိူင် PR ၼၼ်ႉ ၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတတ်းသိၼ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ လုၵ်ႈၶိုင်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ မၵ်းၶၢၼ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉၼႆႉ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် 26 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ – 1) ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် PR ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းဝၢၵ်ႈ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ 2) ယူႇ တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးပၼ် ၾိင်ႈမိူင်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ 3) ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶဝ်တႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈဝဵၼ်ႉ ဝႆႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈမိူင်းဢိၵ်ႇ ၸႄႈတိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်းလွၵ်း PR ဢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်း ဝၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တၢင်ႇယွၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ဝႆႉ။

ၽိူဝ်ႇယူႇတီႈ ၸုမ်းတတ်းသိၼ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းမႃးတႅပ်းတတ်းတႄႉ ၶဝ်ၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ – 1) တိုၵ်ႉၶိုင်ႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးယူႇ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ၊ 2) တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် PR ယၢင်ႇလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈလိူၵ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇ၊ 3) တိုၵ်ႉၶိုင်သၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈၵူႈတၢင်းလႄႈ တႃႇတေႁပ်ႉၸႂ်ႉၵႂႃႇ ၼင်ႇသူပွင်ႇမႃး ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၶဝ်ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ယုၵ်ႉတၢင်ႇၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ယူႇတီႈၸုမ်းတတ်းသိၼ်ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႅပ်းတတ်းမႃး ပေႃးလၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႆႇမီး ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢုပတေႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ၶဝ်ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶဝ်တႄႉၼႄလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆႉ  မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇ တပ်ႉ မတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်း PR ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။

ၶဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်လႂ် ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ 2008 ၵူၺ်း ၶဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း 2008 ၶဝ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးၼႆ တီႈၼႆႈ ၵူႈပွၵ်ႈဝူၼ်ႉမႃးတႄႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း 2008 ၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ တေၵႂႃႇၸွမ်း 2008 သေလႄႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း PR ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းၼႃႈလႄႈ ၵႂၢမ်းလင် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆး 2008 ဝႃႈၼၼ် သေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇတေမူၼ်ႉမႄး 2008 ၼၼ်ႉလူး သမ်ႉမီးတီႈလႂ် လုတ်ႇတေႃႇသၽႃး ဢၼ်ဝႃႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ။

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၵ်ႉမၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ပေႃးပူတ်းပႅတ်ႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉ ၼႆ ၼႂ်းလုတ်ႇတေႃႇသၽႃးၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးပၼ် ပၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်သမ်ႉ တေမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးၶေႃႈထၢမ်ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတတ်းသိၼ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႅပ်းတတ်းမႃးမိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်း သမ်ႉ မႅၼ်ႈႁွႆႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တႄႉတႄႉယူႇႁႃႉၼႆ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႆႉၵေႃႈမီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ တီႈတႄႉမႃး ပေႃးမႃးလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၽႂ်ပေႉၵေႃႈ မၼ်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇၼၼ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် ၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းဝၢၵ်ႈ PR ၼၼ်ႉႁႃႉၼႆ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈပူင်ဝႆႉတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပူင်ဝႆႉတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ တီႈတႄႉမၼ်း ယူႇတီႈပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း တေလႆႈမၵ်ႉမၼ်ႈပူင်ပၢႆး ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တေလႆႈပဵၼ် (ရွေးကောက်ပွဲဉပဒေ) ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တေလႆႈၼႄၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၼႄဝႆႉ ၼႆႉၵေႃႈမၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈဝႆႉ ။

ၸင်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတႅပ်းတတ်း တတ်းသိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း 2008 လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽိတ်းမႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈၵၢၼ်လၢႆးတတ်းသိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းတတ်းသိၼ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢႃႇၼႃႇမၼ်းသုင် သုတ်း မီးၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်ၶၢတ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လၢႆးၶဝ်ထတ်းသၢင်မႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လၢႆးၶဝ်တႅပ်းတတ်းမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ႈႁွႆႈမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်း ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶိုၼ်းမႃးဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးလႄႈ PR မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸႂ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉဝႃႈတေၸႂ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၶုၼ်ၵေႃႈမၼ်း လၢၵ်ႈထုတ်ႉလၢၵ်ႈထႃႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆသေ တႃႉၵေႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉတေပဵၼ်မႃးၼႄႉၼွၼ်းယူႇႁႃႉ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶဝ်ၼႆႉ ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေပဵၼ်မႃးၼႂ်းပီ 2023 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၶဝ်ဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ တိူၵ်ႈတီႈမီးမႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ထႃႈဝႆႉၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈတႄႉမႃးတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း PR ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးယူႇ လွင်ႈလိူဝ်လွင်ႈၸုတ်ႈမၼ်းတင်းၼမ်၊ တေလႆႈမီး လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တေႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေၽွမ်ႉသေပၼ်သဵင်တွတ်ႈမႄးဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၼပ်ႉႁၼ် ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

ယဝ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈမူၼ်ႉမႄးလွၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉဝႆႉ ၵႃႈၸူဝ်ႈဢမ်ႇမီး လွၵ်းပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉဝႆႉၼႆ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းထႅင်ႈလၢႆၵမ်းၵေႃႈ မၼ်းၵူၺ်းတေမိူၼ်ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပီ 2015 ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ပေႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ မိူဝ်ႈ 2010 ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး လူၼ်ႉႁုၵ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈမၼ်းပဵၼ်မႃးၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိူင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇတႅပ်ႈတေႃး ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပိူင်ပဵၼ်ပိူင်မီးဢၼ် တႄႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ တီႈၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းၵေႃႈ ထိုင်တီႈ NLD ဢမ်ႇၼၼ် သၢင်ႇသီႈ ပေႃးလႆႈဢွင်ႇပေႉ မႃး ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လွၵ်းၸုၵ်းၶွင်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈထတ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။

ၸမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈဢဝ်လၢႆးတၢင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ၸႄႈ မိူင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း လိူၵ်ႈတင်ႈၵၼ် ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် ၼပ်ႉၸွမ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်မီးၸွမ်း ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉ ၼၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇၶဝ် တေမႃးသုမ်ႇငုမ်းပႅတ်ႈလႆႈ တီႈၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတႄႉ တႃႇတေမီးမႃးထႅင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇမိူဝ်းၼႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ – 1) ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇမီးလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ၊ 2) ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ။ 2 ပိူင်ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ မၢင်ၵိူဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်းၵေႃႈ ၵူၺ်းတေထုၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူဝ်ၼပ်ႉ ၼမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်မီးၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇပၢႆးၼႄတၢင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ