ၶွမ်ႊပၼီႊ-ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

113

ၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈမႂ်ႇလႄႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

SHRF/ ႁၢင်ႈ မႄႈၼမ်ႉပၢင် ႁိမ်းၶွမ်ႊပၼီႊတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ တင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ႁွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ် 30 ပၢႆ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၼႃးႁုၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈ သဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇဢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉလွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ။  ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းႁႃႉ ပၼ် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေၵႅတ်ႇၶႄပၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ၊ တင်းၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄးၵေႃႈဝႃႈ တေဢမ်ႇမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈ မႃးၶုတ်းယဝ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶဝ် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ/ ၵတိဝႃႈ တေဢမ်ႇၶုတ်းၼႆၶႃႈ။  ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၸုၵ်းတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆၶႃႈဢေႃး။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းတႄႉ ဢိင် ၼိူဝ် လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မႃးပၼ်ၵတိ/ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇတႄႉ ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶုတ်း/ ၸူင် ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ႁၼ်လီၽွမ်ႉၸွမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တီႈၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် တႃႇၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇပၢၼ်လုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈလႄႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်မၼ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ၼၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊတီႈတေမႃးၶုတ်း/ ၸူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၸွမ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃး မၼ်း ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်လႄႈ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းၶႃႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ် ယႂ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တိုၼ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းသင်သေ ပျႃးၶႃႈ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတီႈလိၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသေဢိတ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊလႄႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လၢတ်ႈတႄႉႁိုဝ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးသင်တႄႉတႄႉ ပႆႇႁူႉလႄႈ ၵွမ်ႉၵႃႈလႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵူၺ်းတႄႉ ပႆႇထုၵ်ႇလီၵိုင်ႉၵၢင်ႉယုမ်ႇ၊ ထုၵ်ႇလီပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈယူႇ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ပိုၼ်ႉတီႈ တေၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 850 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပဵၼ်တီႈလိၼ်သူၼ်၊ တီႈလိၼ်ၼႃး ၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်။ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်မွၵ်ႈ 9 လၵ်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းလႄႈ တီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 14 ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းတီႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇပၢင် တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းႁုင်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ပုင်ႇႁၢဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလႃလႄႈ ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လင်ႁိူၼ်း 507 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,482 ၵေႃႉ၊ ႁႆႈၼႃး 9,743 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ သူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 5,388 ဢေႊၶိူဝ်ႊလႄႈ သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် 13,400 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းပၢင်သမ်ႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပဵင်းလၢၼ်း၊ ၼမ်ႉသွမ်ႇ၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢၼ်ႈႁၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လင်ႁိူၼ်း 141 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 615 ၵေႃႉ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃး 8,900 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 390 ဢေႊၶိူဝ်ႊလႄႈ သူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် 180 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ