ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵဵပ်းၵဵဝ်ႇၶဝ်ႈ

57

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵႂႃႇ 4,600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 80 ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ တႃႇၵဵပ်းၵဵဝ်ႇၶဝ်ႈလိူင်ၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁႃၵူၼ်းယၢမ်းၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

တူင်ႈၼႃးၵဵင်းတုင်
ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ယၢပ်ႇၵူၼ်းၵဵပ်းၵဵဝ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵꧣ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ် ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/10/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵႂႃႇ 4,633 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 84 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 4,091 ၵေႃႉလႄႈ ယူတ်းယႃ 458 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇမဝ်မၢင်ၵေႃႈပႃး၊ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ တေပႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယူတ်းယႃတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉၼႃႇ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃ ပဵၼ်ဝႆႉႁဵတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသမ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼမ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်တုင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ။ ၶဝ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇႁိမ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈဢဝ် ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၶိုတ်းၵေႃႈ ၵူဝ်ၾူၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူင်ပဵၼ်တူင်ႈပဵၼ်တူင်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃးမၢင်ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယဝ်ႉ မိူင်းလႅင်းမႃးလုၵ်ႉၵႂႃႇ ၵၢင်ၶမ်ႈပွၵ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်း ႁဵတ်းၼႆၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝၼ်းလဵဝ် 98 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ် လူႉ တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းသၢႆဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃႈပၢင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 80 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ