ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်း

93

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

သုမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းၵိုင်
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,356 ၵေႃႉ လႄႈ တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်း ။ ဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ ၸမ်ႈတေမူတ်းယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း သုတ်းတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽၵ်းၶဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်း ၵိူဝ်ၽွင်ဝၢၼ် ႁူဝ်မီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတႃႇႁုင်ၵိၼ် ၶၢတ်ႇမႃး  ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ ၸမ်မူတ်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းတႄႉ မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၵေႃႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈဢၼ်ႁႅင်ႈဢၼ်ႁွင်၊ ဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈၸမ်မူတ်းယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းႁၢႆးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉၶဝ်ႈသၢၼ် 30 ထူင်ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈ။ ၽၵ်းၶဵဝ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း ႁူဝ်မီႇ ၵိူဝ်ၽွင် ဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၼႃႇၶႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၢတ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်းၶႃႈ 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း သိုပ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်းထႅင်ႈ 10 ဝၼ်းၵႂႃႇၸိူင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ပႃး လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႉႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,356 ၵေႃႉ ၸၢႆး 1,150 ၵေႃႉ ယိင်း 1,206 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 448 လင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇဢုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး၊ ပၢင်ႇၵွင်းမူး၊ ၼမ်ႉႁူး၊ ပၢင်ႇ လႅင်း လၵ်ႉမႃႉ၊ ၵုင်းပဝ်းလႄႈ ၵုင်းလႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵမ်ႈၼမ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးသမ်ႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵုင်းၸူင် တင်း ဝတ်ႉၵွင်းမူး ႁူဝ်ၵူၼ်း 980 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 411 လင် ။  ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးထႅင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း ႁဵင်ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ပၢႆႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူၺ်ႈၼွႆႉ တင်း ဝတ်ႉလွႆလႅင် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႆႉ ၼိုင်ႈဝတ်ႉလႂ် 30 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

  RCSS တင်း SSPP  တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး   တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 မႃး တေႃႇထိုင် 14/10/2021 ။ မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၸုမ်းလႂ် မီးၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး တီႈၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်) မၢႆၾူၼ်း 09767979970 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ