မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉ႞ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း SSPP RCSS ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉတၢႆ

93

မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း  လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ။

သိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉ ႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပၢႆးယူႇလီသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်

မႄႈမၢၼ်း 8 လိူၼ် ဢႃယု 29 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး၊ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်။ ၽွင်းပၢႆႈမႃးယူႇတီႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်၊ ဝၢႆးလဵင်ႉ လုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ  လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။

“ဢမ်ႇလႆႈၽႃႇၵိူတ်ႇၶႃႈ၊ လဵင်ႉႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈ။ မႄႈမၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉဢေႃႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်း ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈ ဢမ်ႇပဵင်သင်ၶႃႈ လွတ်ႈၽေးဢေႃႈ” – ၼႆ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ် ပရႁိတ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉသေ ဝၢႆးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း မၼ်းၼၢင်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းၼၢင်း ၵေႃႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိုပ်ႇၽႄႈ ၸူးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၽႂ်းၽႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶၼႃႇယဝ်ႉ၊ တၢင်းပဵၼ် ၵေႃႈလီၵူဝ်ႇၼႃႇ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵေႃႈ ယႃႇယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈသူၼ်းတုမ် ၵဵပ်းႁွမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ။  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆႉ မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 115 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ