ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

80

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ (မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႉ ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၾႆးမႆႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈ
ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၼ်းလင်ၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉ သင်လႄႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်း မၼ်းယူႇၶႃႈ။ ၶူဝ်း ၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ။ လွင်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇ မီးၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမွၼ်းၼႆႉ ႁၢင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မွၵ်ႈ 5 လၵ်း။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈမူတ်း၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်၊ မႆႈယွၼ်ႉသင် – ၵူၼ်းၽဝ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ် ယွၼ်ႉသင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ