ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

126

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

Photo CJ- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/9/2021

ၵူၼ်းယဵပ်ႇမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈၼင်ႇၵၼ်။ ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပီယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း။

“ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်ၼႆႉ တင်းသွင်ၵေႃႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉတီႈတီႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၶႃလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉဢေႃႈ။လုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝၢၼ်ႈသေ သူင်ႇၸူး ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉၶႃႈ ” ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဢိူင်ႇႁူးၵွတ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 27/8/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉ  မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 4 လင်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2021 ၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ တၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမီး 1 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ