သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် 5 ၵေႃ့ ယင်းပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း

72

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်တၢင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵၵ့် ဝႆ့တီႈၼႃႈၸၼ့်ၸွမ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ့် တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် ဝႆ့ 5 ၵေႃ့ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ ။

SHAN/ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ့်ၶမယ 513 ဢၼ်တင်ႈၵဵၵ့်ဝႆ့တီႈၾၢႆႇ တၢင်းႁွင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၼႃႈၸၼ့်ၸွမ်ၼၼ့် တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်ဝႆ့ 5 ၵေႃ့  ။

ၵူၼ်း ပၢင်လူင် ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ဝႃႈ  ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ့် ဢဝ်ၾူၼ်းသေ ထႆႇ VDO တီႈၵဵၵ်ႉၶဝ်ၼႆသေ ၶဝ်တီႉ ၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈၼႆ့ ၸႂ်ႈတႄ့ယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ပေႃးပႆႇလႆႈၵႂႃႇထူပ်းၶဝ် သေ ထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆ တေပႆႇၸၢင်ႈႁူ့”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃ့ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 513 တီ့ၺွပ်းဝႆ့ၼၼ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပွၵ့် (1) သီႇၵေႃ့၊ ပွၵ့် (4) ၼိုင်ႈၵေႃ့ ၼႆယဝ့်။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၸယၽလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႈ ၸွပ်ႇတူၺ်းပိုၼ်း ၶဝ် ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၸွမ်းၸုမ်းလႂ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈတႄႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၵိၼ် ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တႃႇတေလႆႈလိၵ်ႈတီႈတႅင်းမူးၶူဝ်လမ်ၼၼ့် လႆႈႁူ့ဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဝႆ့လႄႈ ပေႃးမၼ်းပွၵ်ႈမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈလိၵ်ႈတီႈ မၼ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼၼ့်။ ယဝ့်ၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃ့ၼၼ့် တေလႆႈလူင်းလၢႆး မိုဝ်းပၼ်ထႅင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင့်ထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူႈၵေႃ့ ဢမ်ႇဝႃႈယူႇဝဵင်းလႂ်။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇ မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ့်။ ၶႅၼ်းတေႃႈသၢင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈဝႆ့ လုၵ်ႈၽႂ်မၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆ့ ယူႇတီႈတပ့်ၶမယ 513 သိုပ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် တီႈတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်ဝႆ့သေ တႃႇတေၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃ့ ၼၼ့် လူဝ်ႇလႆႈလိၵ်ႈၵမ့်ယၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆၼၼ့် လူင်းမႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပွႆႇတူဝ် ပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ