Tuesday, June 25, 2024

တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆၸႂ် ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၵၼ် မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း မၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၽေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင် သၢႆၸႂ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။

- Subscription -

ၼႂ်းပီ2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၶဵၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမီး (51)ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း(12)ၵေႃႉ။  

ပႃႈၼၢင်းၼူၼ်း  ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢၼ်ၺႃးၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼေတူဝ်ထူပ်းမၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈယူႇဝႆႉၼႂ်းတႂ်ႈလၢင်ႈၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ။  ဝၢႆးဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆ တေမီးယူႇမွၵ်ႇၶိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၵႂႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတင်းပီႈၼွင်ႉႁိူၼ်းၸၼ်းသေႁဝ်းသေ သွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆသေၶိုင်ဢၢၼ်းပၢႆႈတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႆ  ၸူးႁႅၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလူး။ မၢၵ်ႇၵေႃႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းႁိူၼ်းၼႆႉဢေႃႈ တေယၢၼ်မွၵ်ႈႁႃႈဝႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၵႂႃႈ။”

 ၽွင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉ ပူၼ်ႉမႃး။

ႁၢင်ႈပႃႈၼၢင်ၼူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်း RCSS SSPP TNLA ၽွင်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 2021

ၽွင်းပႃႈၼၢင်းၼူၼ်းဢၢၼ်းပၢႆႈသေ မၢၵ်ႇမႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈဢႅင်ႈ တီႈဢႅဝ်မၼ်းၼၢင်းပႃး။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

သဵင်မၢၵ်ႇတူၵ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈဢႅင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းဝႃႈပဵၼ်လုပ်ႇလူင်ၾၢႆႇၼႃႈၼႆႉၶႃႈ။ၶႃႈၵေႃႈပိၼ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇလၢႆးလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၢတ်ႈသင်ၶႃႈ ။  

ယွၼ်ႉသိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်သေလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵေႃႈလီ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်သေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းယိုဝ်းၺႃး တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိူဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ပေႃးပဵၼ်ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ႁႄ ၊ ၵုမ်ႇဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းလူ လုမ်းလႃးၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ဢိင်သွၼ်ႈႁူမ်ႈလီလီ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈလဵဝ်။

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ  လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈၼူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈၼေ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းၸၢႆးၼင်ႇၼႆ။

ၶႃႈၵေႃႈမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းၶႃႈ။ လိူဝ်သေဝႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းယူႇၸွမ်းပေႃႈမႄႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၵူၺ်းဢေႃႈ။ၵိုင်ႉၵင်ႉႁူႉဝႃႈမႄႈထူပ်းၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၶႃႈၵေႃႈၼႅတ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။  ၶိင်ႇမိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈသမ်ႉၺႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ထႅင်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ  ၊ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇတၢင်းၼမ်။ ပေႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၼ်းၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူင်ၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ ၵူႈလွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။   လွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၼႄႇ လွင်ႈငိုၼ်းလွင်ႈတွင်းၼႄႇ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႄႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉမူတ်း ဢေႃႈ။ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵပ်ႉၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢမ်ႇမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈလီ ၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်ၸဵမ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ်။

ပႃႈၼၢင်းၼူၼ်း  ၵူၼ်းၺႃးၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ ဢေႃႈဝၢႆးသေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၼႅတ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး မႃးၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တင်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသေ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈမႆႈလႆႈၼႅတ်ႈၼႅၼ်ႇသေ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းဝူၼ်ႉသင် ႁဵတ်းၼၼ်သေလႆႈၼႅတ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ႁႆႈသူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၶႃႈ ၼႃးၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းသေ ၶႃႈၵေႃႈသမ်ႉပႆႇၶႅၼ်းသေၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈမိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇယၢၵ်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းမႃး၊  ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ   ပေႃးတႅၵ်ႈတင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင် ၼႂ်းပီ2021ၼႆႉၵူၺ်း မိူင်းတႆးၸိုင်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၺႃးၽေးၶဵၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မီးယူႇ(38%)  ။

ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ပႃးၸဵမ်ၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတူဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃးတီႈၸႂ်လႄႈ တႃႇသိုပ်ႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိတ်ႇၶႂၢင်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။   ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီႁူႉလွင်ႈၽေးၶဵၼ်ငိူၼ်ႈႁွႆး ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၽႃႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း  ၊ ထုၵ်ႇလီ ငိူင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးထူပ်းၽေးမႃးထုၵ်ႇလီ ၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼင်ႇၼႆ။

ပိူင်လူင်မၼ်းတေႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။မၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်တေႉတေႉၶႃႈၼေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇမီးပိူင်တၢႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈငိူၼ်ႈႁွႆးမၼ်းၶႃႈၼႃ ငိူၼ်ႈႁွႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ ပဵၼ်ငိူၼ်ႈႁွႆးဢၼ်ၸၢင်ႈမီးမၢၵ်ႇဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  ၸၵ်ႇမၢၵ်ႇဝႃႇ၊လဵၵ်းပိတ်းလဵၵ်းပွတ်းဝႃႇမဵဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းမၢၵ်ႇဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈသမ်ႉပႃးထႅင်ႈသၢႆဝႃႇယႃႇ သၢႆၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတီႈၼႂ်းမၢၵ်ႇၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတမ်းဝႆႉၽႅၼ်မတ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း၊ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉသေပႆႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ယႃႇပေၵႂႃႇယိပ်းၵႂႃႇတိူဝ်ႉသေလီႁဵတ်းမိၵ်ႈမၢႆဝႆႉ ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းမႃးပွင်ႇပၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၸွမ်းတီႈသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်၊တပ်ႉၵဝ်ႇ၊တီႈလိၼ်ႁၢမ်း၊ ၸွမ်းလႅၼ်ႁႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉ ၸၢင်ႈမီး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်။  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉသေပႆႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းၸၢင်ႈ မေႃတႅၵ်ႇလႄႈပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်လႆ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်တေႉတေႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉမုင်ႈမွင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၽူႈတူင်ႉၼိုင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ    ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၽႂ်မၼ်းၵိုင်ႇလီၽဵဝ်ႈသိမ်းပၼ်ၶိုၼ်း မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၾင်ဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်း ၽူႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈၽေးၶဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈတေႉၵေႃႈၼေႃႈ ႁၼ်ထိုင်တေႉႁဝ်းဝႃႈဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ႁဝ်းဝႃႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တို်ၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ သင်ဝႃႈႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၵၢင်ဝႆႉႁၢင်ႈဝႆႉဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်ယိုဝ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇတႅၵ်ႇဝႃႇၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆ ႁႂ်ႈၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပၼ်ၼႆၶႃႈ။ ဢေႃႈၶႃႈပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၸင်ႇႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ  ႁဝ်းၶႃႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၼႆၶႃႈၼေႃႈဢေႃႈၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႂ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်ၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၸိူဝ်းလႆႈယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၾၢင်ႉယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈၼူၼ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ -“ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉမီးဢေႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်ႁိူၼ်းႁဝ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉ  လႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈႁိူၼ်းယေး ၼႃႈၵၢၼ် တီႈယူႇတီႈသဝ်းတင်းမူတ်းႁဵတ်းၼၼ်လႄႈ  မၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်တေလႆႈယူႇသၵ်ႈသႃႇလူမ်ၸႂ်သေၵေႃႉသေတီႈသေဢမ်ႇၵႃး ပိူၼ်ႈၼႆၵေႃႈတေလႆႈယၢပ်ႇၸႂ် ႁဝ်းၼႆၵေႃႈတေယၢပ်ႇၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ။တႃႇတေႁႃလႆႈၼၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႃ။ မၼ်းတေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်လူမ်ႇယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၵၼ်   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈလူဝ်ႇသူၼ်းတုမ်၊ မိူဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ၼႆတႃႇသေႇ ။ ပေႃးမီးလွင်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်  သူင်ႇယိုၼ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။   ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ။  ဢၼ်ၼႃႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ မၢင်တီႈ တီႈဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ်ၸိုင်  ၊ ယင်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈမၢၵ်ႇမႅင်းၶဝ်ၶိုၼ်းတီႈၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ။ 

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ႁွင်ႉယူႇၼႆႉ  ႁၢမ်းတီႈၸႂ်ယႂ်ႇ ။  ၵူၺ်းလႆႈပဵၼ်တီႈၸုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၼႆၼၼ်ႉမႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆၵႂင်ၸႂ်ဝႃႈ – လႆႈယူႇပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပၼ်ၽႂ်၊ လုၵ်ႈလၢင်းဢၼ်တေမႃးပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽႂ် – ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉ – ၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း